Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Działdowska Agencja Rozwoju w ramach Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka na rozwój turystyki”, w skład którego wchodzą:

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka
 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
 • Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

w dniu 26.01.2024 r. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną nr 2/FEPW/4623/2024/V/EFRR/022, na realizację Instrumentu Finansowego:

„Pożyczka na rozwój turystyki dla Polski Wschodniej”.

Pożyczka na rozwój turystyki będzie udzielana ze środków Funduszu Powierniczego dla Polski Wschodniej w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 1.5. Pożyczki na rozwój turystyki, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje.

Wartość projektu : 33 333 333,34 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 25 500 000 zł

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki rozpoczyna się w dniu 26.02.2024 roku, od godziny 9.00,

tryb naboru ciągły, aż do wyczerpania alokacji.

Konsorcjum ma możliwość zamknięcia naboru, w przypadku przyjęcia wniosków o wartości przekraczającej 150% dostępnych środków, przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego i jednocześnie udzielonych z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć wprowadzających innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne lub marketingowe, realizowanych przez co najmniej 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) /w tym co najmniej 18 Nowych przedsiębiorstw/, w wyniku których zostaną utworzone nowe miejsca pracy wyrażone w co najmniej 19 średnich rocznych ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC)[1].

Konsorcjum zastrzega sobie możliwość preferowania wniosków:

 • złożonych przez nowe przedsiębiorstwo,
 • które zakładają wzrost zatrudnienia w efekcie realizacji inwestycji końcowej.

W przypadku przekroczenia tych progów, Konsorcjum zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej:

 1. Lidera Konsorcjum tj. Stowarzyszenia „CREP”: https://screp.pl/pozyczki-msp/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/ lub
 2. Członków Konsorcjum tj.

Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami określonymi przez Konsorcjum w Regulaminie należy złożyć:

 1. w wersji papierowej, składanej osobiście lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską, decyduje data ich wpływu na adres:
  1. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;
  2. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Plac Świętego Wojciecha 3; 14-400 Pasłęk;
  3. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica;
  4. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta;
  5. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, PI. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap.
 2. lub w wersji elektronicznej
  1. w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.: darsa@darsa.pl /tylko dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym/
  2. w Stowarzyszeniu „CREP” Wniosek o pożyczkę wraz z dokumentami oraz załącznikami można złożyć za pomocą „Generatora Wniosków” dostępnego na stronie: https://generator.screp.pl/
  3. w Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”: kosinska@nida.pl

Wpływ wniosku zostaje potwierdzony na pierwszej stronie wniosku o udzielenie pożyczki – stemplem Członka Konsorcjum, opatrzonym podpisem, datą oraz dokładnym czasem wpływu wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić.

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie według kolejności wpływu, z tym zastrzeżeniem, że Konsorcjum w pierwszej kolejności rozpatrzy wnioski o udzielenie Pożyczek na rozwój turystyki dla Polski Wschodniej, złożone przez nowe przedsiębiorstwo lub wnioskodawców zakładających realny wzrost zatrudnienia w efekcie realizacji  inwestycji końcowej.

Ocena spełnienia kryteriów formalnych prowadzona jest do momentu, w którym suma kwot wniosków poprawnych formalnie osiągnie wartość pozwalającą na rozdysponowanie środków w ramach naboru w kwocie nie mniejszej niż 33 333 333,34 .

Na termin końcowej oceny wniosku wpływ ma kompletność złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Oznacza to, że ocena wniosku niekompletnego złożonego wcześniej, zostanie przeprowadzona po ocenie wniosku kompletnego złożonego później. W takiej też kolejności będą podejmowane decyzje w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia pożyczki.

W przypadku wyczerpania środków w ramach Instrumentu Finansowego:

 • kolejne wnioski o udzielenie pożyczki nie będą przyjmowane,
 • wnioski oczekujące w kolejce na ich ocenę, pozostają bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawcy informowani są pisemnie lub poprzez wysłanie wiadomości na wskazany we wniosku adres e-mail Wnioskodawcy w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia Okresu Budowy Portfela.

Dokumenty oraz niezbędne informacje dotyczące udzielenia pożyczki dostępne są na stronie: https://darsa.pl/www/pozyczki/pozyczka-na-rozwoj-turystyki-dla-polski-wschodniej/

[1] Liczba miejsc pracy wyrażona w średnich rocznych ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC) utworzonych w ramach działalności wspieranej przez projekt. Nowe stanowiska muszą być obsadzone i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub powtarzać się sezonowo. Wolne stanowiska nie są liczone. Ponadto oczekuje się, że nowo utworzone stanowiska zostaną utrzymane przez ponad rok po zakończeniu projektu. Wskaźnik jest obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi przed rozpoczęciem projektu i rok po zakończeniu projektu w ramach wspieranej działalności. Roczne EPC definiuje się jako stosunek godzin pracy przepracowanych efektywnie w ciągu roku kalendarzowego podzielony przez całkowitą liczbę godzin umownie przepracowanych w tym samym okresie przez osobę lub grupę. Zgodnie z konwencją dana osoba nie może wykonywać więcej niż jednego EPC rocznie. Liczba godzin umownie przepracowanych ustalana jest na podstawie normatywnych/ustawowych godzin pracy zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Osoba pracująca w pełnym wymiarze czasu pracy zostanie zidentyfikowana w odniesieniu do jej statusu zatrudnienia i rodzaju umowy (pełny lub niepełny etat). Wskaźnik ten nie powinien być stosowany do uwzględnienia miejsc pracy dla naukowców.

Kategorie: