Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(POŻYCZKA PODSTAWOWA)

Wartość pożyczki wynosi maksymalnie 20-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o pożyczkę i nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą – aktualnie to około 77 000,00 złotych.

Maksymalny okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat,  przy czym można skorzystać z karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Oprocentowanie na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,75) – wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku.

Wnioskodawcy nie ponoszą opłat i prowizji związanych z uzyskaniem pożyczki.

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielanych pożyczek jest weksel własny in blanco osoby fizycznej i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych, może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty akceptowalne przez Agencję.

Umowa pożyczki zawierana jest po zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności. Pożyczkobiorca rejestruje działalność po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę.

Podstawą rozliczenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są zrealizowane na ten cel wydatki, tj. opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o udzielenie pożyczki

Załączniki do wniosku o udzielenie pożyczki:

Załącznik nr 1  – wysokość przeciętnego wynagrodzenia (wypełnia pośrednik finansowy)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 3 – oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na wnioskowane przedsięwzięcie

Załącznik nr 4 – oświadczenie majątkowe wnioskodawcy/poręczyciela

Załącznik nr 5 – oświadczenie o niewykonywaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o środki

Upoważnienie konsumenta do BIG InfoMonitor (dotyczy wnioskodawcy, współmałżonka wnioskodawcy, poręczycieli i ich małżonków)

Upoważnienie przedsiębiorcy do BIG InfoMonitor (jeśli współmałżonek wnioskodawcy lub poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą)

Oświadczenie współmałżonka/i wnioskodawcy/poręczyciela

Regulamin udzielania pożyczek

Taryfa opłat i prowizji

Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

 • Kopię zaświadczenia o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe), potwierdzoną za zgodność z oryginałem
 • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
 • Kopię odpisu dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu (dotyczy absolwenta uczelni lub szkoły średniej/zawodowej)/
  Zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki na ostatnim roku studiów (dotyczy studenta)/
  Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego (dotyczy bezrobotnego)
 • Kserokopie dowodów osobistych potwierdzonych za zgodność z oryginałem
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy)
 • Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy współmałżonka wnioskodawcy, poręczycieli i ich małżonków)
 • Kserokopię zeznania podatkowego za ubiegły rok – PIT, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek nie starsze niż 3 miesiące (dotyczy osób prowadzących własną firmę)

Po przyznaniu pożyczki wnioskodawca dołącza następujące dokumenty:

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 • Potwierdzenie rejestracji w CEIDG
 • Potwierdzenie rejestracji w rejestrze REGON
 • Umowę na prowadzenie firmowego rachunku bankowego
 • Dokumenty potwierdzające ustanowienie stosownych zabezpieczeń
Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0