Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pożyczki SPO WKP

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – Działanie 1.2.1. realizowany, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, pomiędzy Działdowską Agencją Rozwoju S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt pod nazwą Lokalny Fundusz Pożyczkowy dla Mikro i Małych Przedsiębiorców, realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr WKP_1/1.2.1/1/2005/5/5/u Działanie 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.1. Dokapitalizowanie funduszy mikro – pożyczkowych.

dla kogo:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

których główne miejsce wykonywania działalności mieści się w powiecie działdowskim i powiatach z nim sąsiadujących

kwota:

maksymalna kwota pożyczki 300 000zł

oprocentowanie:

stałe od 8,1% do 11,4% w stosunku rocznym

okres spłaty:

maksymalny okres finansowania 7 lat, dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 3 miesiące, a w szczególnych przypadkach 6 miesięcy

przeznaczenie pożyczki:

wydatki związane z celami przedsięwzięcia stanowiące wydatki w kwotach brutto/netto (w zależności od sposobu rozliczania) na:

INWESTYCYJNE:

 • zakup nieruchomości
 • zakup środka transportu
 • remont, budowę lub przebudowę nieruchomości
 • zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
 • inne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji

OBROTOWE:

 • zakup towarów i materiałów

Kwota pożyczki przeznaczona na cele obrotowe musi zwiększyć stan zapasów (materiały lub towary) w całym okresie trwania pożyczki minimum o kwotę otrzymanej pożyczki.

rozliczenie pożyczki:

pożyczkę należy wykorzystać zgodnie z celem na który została udzielona i udokumentować wydatki, tzn. przedstawić dokumenty zakupu w terminie 30 dni od daty uruchomienia

rodzaje zabezpieczeń:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych
 • poręczenie funduszu Poręczeniowego
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
 • hipoteka na nieruchomości w postaci aktu notarialnego
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
 • inne dopuszczone przez kodeks cywilny akceptowane przez DAR S.A.


Załączniki

Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0