Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pożyczki na Rozwój Turystyki  udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki – Nr 2/PPWT/12218/2018/V/DIF/144  oraz ze środków wkładu własnego wnoszonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w związku z realizacją Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka  finansowanego ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Pożyczka na rozwój turystyki - projekt zakończony

Dla kogo?

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających w Polsce Wschodniej w branży turystycznej i okołoturystycznej w ramach poszczególnych działów i grup PKD (sprawdź szczegóły)

Kwota

do 500 000 zł

Okres spłaty

do 7 lat

(84 miesięcy)

Oprocentowanie

zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis

lub na warunkach rynkowych

Karencja

do 6 miesięcy

(karencja dodatkowa: 6 miesięcy)

Nabór wniosków w ramach Pożyczki na rozwój turystyki zostaje ZAWIESZONY.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Pożyczka na rozwój turystyki udzielana jest BEZ PROWIZJI.

Kalkulator pożyczek

Wpisz kwotę pożyczki, oprocentowanie oraz okres spłaty, a dowiesz się,
ile wyniesie Twoja miesięczna rata!

  %

  miesiące(-cy)

  Dla kogo?

  Kwota, wkład własny

  • instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej w branży turystycznej i okołoturystycznej w ramach następujących działów i grup PKD:
    • 55 – Zakwaterowanie;
    • 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
    • 50.1 – Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
    • 50.3 – Transport wodny śródlądowy pasażerski;
    • 50.1 – Transport lotniczy pasażerski;
    • 52.23 – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
    • 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
    • 77.21 – Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
    • 79 – Działalność związana z turystyką;
    • 86 – Opieka zdrowotna;
    • 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
    • 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
    • 96.02 – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
    • 96.04 – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
    • 47 – Handel detaliczny;
    • 03.12 – Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
    • 10.52 – Produkcja lodów;
    • 10.86 – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
    • 16.29 – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
    • 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
    • 32 – Pozostała produkcja wyrobów;
    • 74.10 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
  • wartość pożyczki na Rozwój Turystyki maksymalnie do 500 000 zł.

  Wkład własny w koszcie realizowanego przedsięwzięcia: pożyczka może być udzielona bez udziału własnego MŚP lub z udziałem własnym wnoszonym w udokumentowanej formie finansowej lub rzeczowej.


  Okres spłaty

  Oprocentowanie,
  opłaty, prowizje


  Rozliczenie pożyczki

  • 84 miesiące (7 lat) maksymalny okres spłaty pożyczki od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki,
  • dopuszczalny maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
  • do dnia 31 grudnia 2020 roku na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy istnieje możliwość udzielenia karencji dodatkowej wynoszącej maksymalnie 6 miesięcy; następuje ona bezpośrednio po upływie określonego w umowie okresu karencji standardowej i rozpoczyna się nie później niż do 30 czerwca 2021r.; na wniosek pożyczkobiorcy okres karencji dodatkowej może wydłużyć maksymalny okres spłaty pożyczki.
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis – stałe i równe
   ½ stopy bazowej KE1, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki,
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis – stałe i równe
   ¼ stopy bazowej KE1, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, w przypadku:
   • pożyczki udzielonej MŚP na przedsięwzięcie mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
   • pożyczki udzielonej przedsiębiorstwu start-up (tj. działających nie dłużej niż 2 lata).
  • na warunkach rynkowych – stałe od 0,9% do 4,2% w stosunku rocznym.

   1 Wysokość stopy bazowej KE od dnia 01.03.2021 r. wynosi 0,15%.

   Oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

   Pośrednik Finansowy nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

   • wydatkowanie środków Pożyczki na Rozwój Turystyki musi zostać należycie udokumentowane przez Ostatecznego Odbiorcę w pełnej kwocie Jednostkowej Pożyczki w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu do 180 dni od dnia uruchomienia Pożyczki na Rozwój Turystyki, ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto przez przedsiębiorców ubiegającym się o finansowanie, niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT.


   Zatrudnienie

   Koszty kwalifikowane
   do finansowania


   Ograniczenia w finansowaniu

   • udzielenie pożyczki na Rozwój Turystyki powinno skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy (co powinno zostać potwierdzone przez Ostatecznego Odbiorcę poprzez złożenie oświadczeń o utworzonych miejscach pracy i okresie zatrudnienia, na etapie ubiegania się o wsparcie oraz po 24 miesiącach jego udzielenia) lub utrzymaniem miejsc pracy przez MŚP.
   • prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury),
   • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
    • przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej),
    • przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu/nieruchomości (maksymalny udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%),w ramach inwestycji konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi mających związek z gruntem/nieruchomością,
    • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:
     • nowy lub używany środek transportu (nie starszy niż 5 – lat), z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczony do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej,
     • wyłącznie przez MSP prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej oraz posiadające na na tym terenie siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
   • jako element przedsięwzięć, może dotyczyć wydatków  związanych z:
    • wykorzystywaniem technik informacyjno-komunikacyjnych,
    • bieżącą/obrotową działalnością,
    • promocją i reklamą, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.
   • do dnia 31.12.2020r. pożyczka może zostać udzielona z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego.

   Pożyczki na Rozwój Turystyki nie może być udzielona na:

   • pokrycie wydatków poniesionych przez Ostatecznego Odbiorcę przed dniem otrzymania wsparcia, tzn. wydatków za które zapłata nastąpiła przed dniem udzielenia pożyczki,
   • finansowanie działalność polegającej na:
    • promocji turystycznej;
    • rewitalizacji przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich);
    • organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, festiwale, koncerty, targi, itp.,
   • przedsięwzięcia których celem jest pokrywanie wyłącznie bieżącej/ obrotowej działalności Ostatecznego Odbiorcy /nie dotyczy do dnia 31.12.2020r./,
   • finansowanie w całości lub części wydatków pokrytych uprzednio ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
   • finansowanie w całości lub części wydatków planowanych do zrefundowania ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
   • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
   • finansowanie spłat zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 
   • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.


   Rodzaje zabezpieczeń


   Załączniki

   • weksel in blanco Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla
   • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej,
   • gwarancja banku mającego siedzibę w kraju,
   • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,
   • zastaw rejestrowy,
   • przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
   • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,
   • notarialne poddanie się egzekucji,
   • hipoteka na:
    • prawie własności nieruchomości,
    • prawie współwłasności nieruchomości,
    • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
    • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
   • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku.
   • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez Kodeks Cywilny.

   Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

   0
   Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
   0
   Liczba udzielonych pożyczek

   W celu ubiegania się o pożyczkę, zapraszamy do kontaktu

   Punkt Pożyczkowy w Działdowie

   Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

   tel. (23) 697 06 68
   tel. (23) 697 06 83

   e-mail: pozyczki@darsa.pl

   Punkt Pożyczkowy w Szczytnie

   Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13, 12-100 Szczytno

   tel. 571 293 195

   e-mail: pozyczki@darsa.pl

   Punkt Pożyczkowy w Ełku
   Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu

   Ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 lok. 2, 19-300 Ełk

   tel. 572 222 050

   e-mail: biuro@fundacjawnb.org.pl