Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Poręczenia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – Działanie 1.2. realizowany, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, pomiędzy Działdowską Agencją Rozwoju S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2005 roku została podpisana umowa pomiędzy Działdowską Agencją Rozwoju S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego na kwotę dofinansowania równą 5000000PLN. Dofinansowanie projektu pn. “Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w Działdowie” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – Działanie 1.2. Uzyskane środki pozwalają na udzielanie poręczeń od maja 2005 roku do chwili obecnej na warunkach określonych dla programu (SPO – WKP).

Warunki udzielania poręczeń w ramach SPO-WKP:

Beneficjentami mogą być:

  • małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Beneficjentów, których główne miejsce wykonywania działalności mieści się w powiecie działdowskim i powiatach z nim sąsiadujących.

Poręczenia udzielane są jako zabezpieczenie kredytów lub pożyczek przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z bieżącą i inwestycyjną działalnością gospodarczą.

Maksymalna kwota udzielanego zabezpieczenia do jednego kredytu/pożyczki wynosi 250000 PLN, przy czym nie może przekroczyć 80% wartości zabezpieczanego kredytu lub pożyczki.

Koszty udzielonego poręczenia to jednorazowa prowizja za udzielenie poręczenia płatna w dniu podpisania umowy poręczenia.

Poręczenie udzielane jest na okres do momentu uregulowania należności wynikających z umowy kredytowej/pożyczki.

Poręczenia udzielane są w ramach pomocy de minimis.


Załączniki

Kwota udzielonych poręczeń (w PLN)
0
Liczba udzielonych poręczeń
0

W celu ubiegania się o poręczenie, zapraszamy do kontaktu

DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A. 
Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. (23) 697 06 75
(23) 697 06 77

e-mail: pozyczki@darsa.pl