Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Ekonomia Społeczna

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez
Nidzicką Fundację Rozwoju  NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.
świadczy wsparcie merytoryczne i finansowe w postaci dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej, spółki non profit  itp.) mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne kwalifikujące się wedle  określonych przesłanek zawartych w Rozdziale I pkt 5 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej  oraz osoby prawne tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp. Wysokość dotacji na utworzenie jednego nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne wynosi 24 000,00 zł. Jedno przedsiębiorstwo społeczne w ramach udziału w projekcie może uzyskać jednorazowo maksymalnie 10 dotacji na utworzenie miejsc pracy, tj. 240 000,00 zł.

Jednocześnie wraz z uzyskaniem bezzwrotnej dotacji, przedsiębiorstwo społeczne ma możliwość uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego wypłacanego maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu tj. od 1500,00 zł /osobę/miesiąc do 2 000,00 zł/osobę/miesiąc. Przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu tj. od 1000,00 zł/osobę/miesiąc do 1 500,00 zł/osobę/miesiąc.

O bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej mogą ubiegać się także funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe. W przypadku tych drugich, warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest chęć przekształcenia organizacji w przedsiębiorstwo społecznej (jego ekonomizacja) lub już prowadzenie przez ngo działalności gospodarczej i spełnianie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Wsparcie finansowe świadczone jest wraz ze wsparciem merytorycznym w postaci usług doradczych i szkoleniowych dotyczących zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

Bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utworzenia i prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności:  składników majątku trwałego wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia w tym: środków transportu, zakupu używanych środków trwałych; wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia; dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń) pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem; aktywów obrotowych – wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży);  zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Dane kontaktowe:

ul. Wł. Jagiełły 15 A, 13-200 Działdowo,
telefon: 23 697 06 66, fax: 23 697 06 67,
e-mail: darsa@darsa.plips.dzialdowo@darsa.pl

Miło nam poinformować, że konsorcjum Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Działdowska Agencja Rozwoju S.A. złożyło wniosek projektowy na dofinansowanie w latach 2015-2018 prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

Konkurs na dofinansowanie OWES ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Ze wsparcia Ośrodka mogą korzystać osoby zamieszkujące powiat działdowski, nidzicki, nowomiejski lub szczycieński, będące w wieku 15-64 lata zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 1. OWES świadczy usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych, w tym m.in.
 • wspieranie tworzenia grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie doradcze
 • udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach inkubatorów przedsiębiorczości społecznej
 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze es lub przystąpienia do istniejących ps, w tym szkolenia branżowe i zawodowe
 • doradztwo indywidualne i grupowe, specjalistyczne i biznesowe w zakresie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
 • usługi prawne, księgowe i marketingowe dla pes
 • prowadzenie badań nisz rynkowych
 • wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. es i tworzenia lokalnych paktów na rzecz es
 • warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie młodzieżowych inicjatyw es
 • animacja środowisk lokalnych w zakresie tworzenia i rozwoju inicjatyw oraz partnerstw lokalnych na rzecz es
 • rozwój Warmińsko-Mazurskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych  „Prometeusz”
 1. OWES udziela dotacje i wsparcie pomostowego na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia,
 2. OWES udziela dotacje i wsparcie pomostowego na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

Więcej informacji przekażemy Państwu po rozstrzygnięciu konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu projektu OWES.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, tel. 89 625 22 26, 696 088 701

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., tel. 23 697 06 80, 23 697 06 81

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP informuje, iż przystąpiła do konkursu, na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014- 2020

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej  w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

W przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku konkursowego Partnerstwo uzyska środki na realizację zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie na lata 2015-2018.

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie skierowana jest do osób w wieku 15-64 zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, pracowników podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej zamieszkujących jeden z 5 powiatów województwa warmińsko – mazurskiego tj. olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego i Miasta Olsztyna.

W ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oferować będzie:

– świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych,

– dotacje i wsparcie pomostowego na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia,

– dotacje i wsparcie pomostowego na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, bazując na zdobytym doświadczeniu w realizacji projektów wspierających ekonomię społeczną oraz wychodząc naprzeciw zainteresowaniu tematem tworzenia spółdzielni socjalnych podejmie szereg innych działań ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej.

W najbliższym czasie ukażą się regulaminy oraz dokumenty rekrutacyjne.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i dotarcie do osób i podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie proszę o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie http://goo.gl/forms/pmWRFBRHt1

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

ul. Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

tel. 23 697 06 76, 23 697 06 82

fax 23 697 06 67

www.darsa.pl

e-mail: darsa@darsa.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ul. Adama Mickiewicza 21/23 pok. 305

10-508 Olsztyn

tel. 89 526 43 66

fax 89 533 84 05

www.wamacoop.pl

e-mail: wamacoop@wamacoop.olsztyn.pl

Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0