Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY (2024-2029)

projekt realizowany w partnerstwie przez DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU S.A. (partner)
i NIDZICKĄ FUNDACJĘ ROZWOJU NIDA (lider)

 

30 stycznia 2024 roku podpisano Umowę numer FEWM.09.02-IZ.0002/23 o dofinansowanie projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” (OWES w Nidzicy) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 

Działdowska Agencja Rozwoju udziela wsparcia finansowego w formie stawki jednostkowej na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wynosi 31 229 zł.

Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy wynosi odpowiednio:

ü  32 400 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,

ü  24 300 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,

ü  16 200 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy.

Wsparcie finansowe udzielane jest w trybie konkursowym.

Celem projektu jest świadczenie wsparcia na rzecz:

1)      osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym preferowane do wsparcia będą:

– osoby długotrwale bezrobotne, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

– osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– absolwenci centrum integracji społecznej oraz absolwenci klubu integracji społecznej,
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

– osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

– osoby usamodzielniane, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

– osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

2)      podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz przedsiębiorstw społecznych (PS).

 

W ramach ww. projektu OWES prowadzi następujące działania (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej):

ü  animacja lokalna, polegająca na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowaniu i rozwijaniu międzysektorowych partnerstw lokalnych;

ü  tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspieranie prowadzonej przez nie działalności, a także finansowanie powstawania w nich miejsc pracy;

ü  wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne, w tym wsparcie w tworzeniu planów reintegracyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej oraz finansowanie tych działań,

ü  wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

ü  wzmacnianie potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielanie im wsparcia biznesowego.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. do 31.12.2029r.

Obszar realizacji projektu: 4 powiaty Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj. powiat działdowski, nidzicki, nowomiejski i szczycieński

 

Zapraszamy do kontaktu:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, tel. 89 625 22 26, mail: nida@nida.pl

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., tel. 23 697 06 66, mail: darsa@darsa.pl

 

Wartość projektu wynosi: 29 111 377,76 zł, co stanowi 97,55% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu w tym: finansowanie UE w kwocie: 25 365 151,35 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa w kwocie: 3 746 226,41 zł.