Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pożyczki PD

Pożyczki udzielane są w ramach systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP ze środków współfinansowanych z budżetu państwa.

Projekt ten realizujemy na podstawie:
Umowy o udzielenie wsparcia Nr B/2009/1 zawartej dnia 14.12.2009r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

dla kogo:

 • mikro i mali przedsiębiorcy
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

będący mieszkańcami powiatu działdowskiego, posiadający siedzibę lub miejsce wykonywania działalności na terenie powiatu działdowskiego

kwota:

maksymalna kwota pożyczki 120 000zł

oprocentowanie:

stałe od 8,1% do 11,4% w stosunku rocznym

okres spłaty:

maksymalny okres finansowania 5 lat, dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy

przeznaczenie pożyczki:

wydatki związane z celami przedsięwzięcia stanowiące wydatki w kwotach brutto/netto (w zależności od sposobu rozliczania) na:

INWESTYCYJNE:

 • zakup nieruchomości
 • zakup środka transportu
 • remont, budowę lub przebudowę nieruchomości
 • zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
 • inne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji

OBROTOWE:

 • zakup towarów i materiałów

Kwota pożyczki przeznaczona na cele obrotowe musi zwiększyć stan zapasów (materiały lub towary) w całym okresie trwania pożyczki minimum o kwotę otrzymanej pożyczki.

rozliczenie pożyczki:

pożyczkę należy wykorzystać zgodnie z celem na który została udzielona i udokumentować wydatki, tzn. przedstawić dokumenty zakupu w terminie 30 dni od daty uruchomienia

rodzaje zabezpieczeń:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych
 • poręczenie funduszu Poręczeniowego
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
 • hipoteka na nieruchomości w postaci aktu notarialnego
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
 • inne dopuszczone przez kodeks cywilny akceptowane przez DAR S.A.


Załączniki

Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0