Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pożyczki Polska Wschodnia 4

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki.

Pożyczki są udzielane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 w oparciu o Umowę Operacyjną – Pożyczka Globalna nr 4/PG/POPW/2015/03/NL zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjentem Projektu “Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 a Działdowską Agencją Rozwoju S.A. jako Pośrednikiem Finansowym.

dla kogo:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

zarejestrowani, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie obszaru Polski Wschodniej

kwota:

maksymalna kwota pożyczki 300 000zł

Kompletne wnioski będą podlegały ocenie według kolejności wpływu do Funduszu z uwzględnieniem realizacji założonych wskaźników w poniższych przedziałach kwotowych:

 • do 100 000,00 zł
 • od 100 000,01 zł do 300 000,00 zł

 oprocentowanie:

 • stałe 0% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • stałe od 2,6% do 5,9% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych

okres spłaty:

maksymalny okres finansowania 5 lat, dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 3 miesiące, a w szczególnych przypadkach 6 miesięcy

koszty kwalifikowane do finansowania ze środków z pożyczki:

są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto/netto (w zależności od sposobu rozliczania) na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe, pod warunkiem ich zgodności z zapisami sekcji 3.2 Noty wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dn. 8 lutego 2012 r.

pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP lub na cele konsumpcyjne
 • spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno – prawnych
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE, bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

rozliczenie pożyczki:

pożyczkę należy wykorzystać zgodnie z celem, na który została udzielona i udokumentować wydatki w pełnej kwocie w terminie 30 dni od daty uruchomienia środków pożyczki lub jej transzy; dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest opłacona faktura lub równoważny dokument księgowy

rodzaje zabezpieczeń:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
 • hipoteka na nieruchomości w postaci aktu notarialnego
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
 • inne dopuszczone przez kodeks cywilny akceptowane przez DAR S.A.

Załączniki do pobrania /wnioskowanie o pożyczkę/ WYDRUK CZARNO-BIAŁY:

Załączniki do pobrania /wnioskowanie o pomoc de minimis/ WYDRUK CZARNO-BIAŁY:

Załączniki do pobrania /wnioskowanie o pożyczkę/ WYDRUK KOLOROWY:

Załączniki do pobrania /wnioskowanie o pomoc de minimis/ WYDRUK KOLOROWY:

Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0