Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Ekonomia Społeczna

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez
Nidzicką Fundację Rozwoju  NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.
świadczy wsparcie merytoryczne i finansowe w postaci dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej, spółki non profit  itp.) mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne kwalifikujące się wedle  określonych przesłanek zawartych w Rozdziale I pkt 5 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej  oraz osoby prawne tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp. Wysokość dotacji na utworzenie jednego nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne wynosi 24 000,00 zł. Jedno przedsiębiorstwo społeczne w ramach udziału w projekcie może uzyskać jednorazowo maksymalnie 10 dotacji na utworzenie miejsc pracy, tj. 240 000,00 zł.

Jednocześnie wraz z uzyskaniem bezzwrotnej dotacji, przedsiębiorstwo społeczne ma możliwość uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego wypłacanego maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu tj. od 1500,00 zł /osobę/miesiąc do 2 000,00 zł/osobę/miesiąc. Przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu tj. od 1000,00 zł/osobę/miesiąc do 1 500,00 zł/osobę/miesiąc.

O bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej mogą ubiegać się także funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe. W przypadku tych drugich, warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest chęć przekształcenia organizacji w przedsiębiorstwo społecznej (jego ekonomizacja) lub już prowadzenie przez ngo działalności gospodarczej i spełnianie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Wsparcie finansowe świadczone jest wraz ze wsparciem merytorycznym w postaci usług doradczych i szkoleniowych dotyczących zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych.

Bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utworzenia i prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności:  składników majątku trwałego wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia w tym: środków transportu, zakupu używanych środków trwałych; wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia; dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń) pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem; aktywów obrotowych – wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży);  zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

Dane kontaktowe:

ul. Wł. Jagiełły 15 A, 13-200 Działdowo,
telefon: 23 697 06 66, fax: 23 697 06 67,
e-mail: darsa@darsa.pl; ips.dzialdowo@darsa.pl