Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Poręczenia wadium

FUNDUSZ GWARANCYJNY

Poręczenia Zapłaty Wadium

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jest podmiotem uprawnionym do udzielania poręczeń w ramach wyodrębnionego księgowo funduszu utworzonego ze wsparcia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – tytułem wniesienia wadium oraz tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w rozumieniu art. 97 ust. 7 pkt 4 i art. 450 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie to udzielane jest na podstawie przepisów prawa regulujących zasady udzielania zamówień publicznych.

Od 2006 roku w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. funkcjonuje Fundusz Gwarancyjny działający w ramach Funduszu Przedsiębiorczości.

Warunki udzielania Poręczeń Zapłaty Wadium:

Beneficjentami mogą być:

 • mikro-, mali i średni przedsiębiorcy bądź osoby podejmujące działalność gospodarczą, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, na cele związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą oraz odpłatną i nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ww. ustawy,

biorący udział w przetargach na podstawie przepisów prawa regulujących zasady udzielania zamówień publicznych.

Maksymalna kwota udzielanego poręczenia wynosi 1 000 000 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem.

Jedyny koszt poręczenia to kwota jednorazowej prowizji płatna w dniu podpisywania umowy, która stanowi 1% poręczanej wartości.

Wymagana
dokumentacja


Załączniki

 • dokumenty rejestrowe:
  • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
  • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
  • wypis z KRS-u (nie starszy niż 3 miesiące) w przypadku spółek
 • dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:
  • uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok kalendarzowy
  • deklaracje roczne składane do Urzędu Skarbowego przez podmiot ubiegający się o poręczenie (np. PIT-36, PIT-37, CIT)
  • wydruk z programu księgowego lub wgląd do książki przychodów i rozchodów obrazujących aktualną sytuację finansową, tzn. za ostatnie 3 miesiące zaś w przypadku spółek F-01 za ostatni kwartał
 • zaświadczenia:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 3 miesiące)
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 miesiące)
   przy czym w przypadku wniosku o udzielenie jednorazowego poręczenia zapłaty wadium dopuszcza się za zgodą Agencji przyjęcie pisemnego oświadczenia Beneficjenta o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • umowy:
  • kserokopia lub projekt umowy której ma dotyczyć poręczenie
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą przetargową
Kwota udzielonych poręczeń (w PLN)
0
Liczba udzielonych poręczeń
0

W celu ubiegania się o gwarancję, zapraszamy do kontaktu

DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A. 
Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. (23) 697 06 85
(23) 697 06 68

e-mail: gwarancje@darsa.pl