Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Instrument Finansowy „Pożyczka Płynnościowa” realizowany w ramach Poddziałania 1.5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na wsparcie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19 w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wartość projektu wynosi 10 300 000 zł zgodnie z podpisaną w dniu 29 maja 2020r. Umową Operacyjną Nr 2/RPWM/5720/2020/0/DIF/272  pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Działdowską Agencją Rozwoju S.A.

Łączna wartość projektu wynosi 10 842 105,26 zł.

Pożyczka płynnościowa

Dla kogo?

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID–19

Kwota

do 400 000 zł

Okres spłaty

do 6 lat

(72 miesiące)

Oprocentowanie

0,02% lub 0,04% lub 0,08% zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis

lub 0,29% powiększone w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym i szóstym roku, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (sprawdź szczegóły)

lub od 0,9% do 4,2% na warunkach rynkowych

Karencja

maksymalnie

12 miesięcy

Pożyczka płynnościowa udzielana jest BEZ PROWIZJI.

 

Projekt został zakończony w dniu 30.06.2021r.

Dla kogo?

Przeznaczenie

Kwota

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
 • przedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę muszą wykazać, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:
  – znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID – 19, lub
  – są zagrożone skutkami wystąpienia COVID – 19, lub
  – ich przychody z tytułu prowadzenia działalności uległy znacznemu obniżeniu w wyniku pandemii COVID – 19.
 • pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym m.in. na:
  – utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.,
  – pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników, w tym składowe należne ZUS, US i inne koszty bieżące),
  – zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.,
  – spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
  – finansowanie kapitału obrotowego, w tym zatowarowanie, półprodukty, itp.,
  – sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej w tym kurierskiej).

Wydatki finansowane są w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 • wartość jednostkowej pożyczki wynosi do  400 000,00 zł
 • Przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, w zależności od przeprowadzonej oceny indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty, przy czym łączna wartość wszystkich udzielonych pożyczek płynnościowych nie może być wyższa niż 400 000,00 zł.
 • w szczególnych przypadkach określonych w Regulaminie, maksymalna wysokość pożyczki nie może przekraczać::
  – dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  – 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
  – kwota pożyczki może zostać zwiększona do wysokości odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy pod warunkiem złożenia uzasadnienia i oświadczenia przez Pożyczkobiorcę, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do DAR S.A.


Okres spłaty

Oprocentowanie,
opłaty, prowizje


Rozliczenie pożyczki

 • maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące (6 lat) od dnia jej uruchomienia
 • maksymalna karencja w spłacie rat kapitałowo – odsetkowych pożyczki wynosi 12 miesięcy
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w ramach pomocy de minimis:
  – stałe 0,02% w stosunku rocznym, dla pożyczek udzielanych dla przedsiębiorców, którzy zagwarantują utrzymanie przez okres 12 miesięcy od otrzymania pożyczki zatrudnienie na poziomie wynoszącym min. 90% zatrudnienia na dzień złożenia wniosku o pożyczkę;
  – stałe 0,04% w stosunku rocznym, dla pożyczek udzielanych w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody;
  – stałe 0,08% w stosunku rocznym, dla pożyczek udzielanych dla pozostałych projektów
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, przy zastosowaniu obniżonych stóp oprocentowania co najmniej równych stopie bazowej (ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6.) obowiązującej w dniu 1 stycznia 2020 r., tj. 0,29%, powiększonej o co najmniej:
  – w pierwszym roku trwania pożyczki o 25 punktów bazowych;
  – w drugim i trzecim roku trwania pożyczki o 50 punktów bazowych;
  – w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki o 100 punktów bazowych,
 • na warunkach rynkowych – stałe od 0,9% do 4,2% w stosunku rocznym

Za udzielenie pożyczki DAR S.A. nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

 • wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki, przy czym termin ten dotyczy daty wystawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 180 dni,
 • dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż 1 lutego 2020r., z uwzględnieniem specyfiki wydatku.


Rodzaje zabezpieczeń


Załączniki

 • obligatoryjnie weksel in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla

W zależności od wyniku oceny wniosku i przedsiębiorcy, DAR S.A. może przyjąć dodatkowe zabezpieczenie, w tym m.in.:

 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, instytucje o dobrej kondycji finansowej
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie
 • zastaw rejestrowy
 • przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie
 • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku
 • notarialne poddanie się egzekucji
 • hipotekę na:
  – prawie własności nieruchomości
  – prawie współwłasności nieruchomości
  – prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
  – spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • blokadę środków na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez DAR S.A. środkami zdeponowanymi na tym rachunku
 • przystąpienie do długu
 • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego
Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0

W celu ubiegania się o pożyczkę, zapraszamy do kontaktu

DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A. 
Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. (23) 697 06 77
(23) 697 06 68
(23) 697 06 84

e-mail: pozyczki@darsa.pl

PUNKT POŻYCZKOWY W SZCZYTNIE
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13, 12-100 Szczytno

tel. 571 293 195

e-mail: pozyczki@darsa.pl