Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

OD JAKIEJ WARTOŚCI UŻYWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO JEST POTRZEBNA WYCENA DOKONANA PRZEZ RZECZOZNAWCĘ? I CO TO SĄ TE „INNE MOŻLIWOŚCI WYCENY” ? – W DALSZYM CIĄGU NIE WIEM W JAKI INNY SPOSÓB MOGĘ POTWIERDZIĆ WARTOŚĆ TAKIEGO ŚRODKA.

Zgodnie z zapisami Rozdziału VI pkt. 10:

„Zakup używanych środków trwałych jest możliwy pod warunkiem przedstawienia przez Beneficjenta oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do regulaminu, o tym, że:

  1. środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy,
  2. cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
  3. w okresie 7 lat poprzedzających zakupienie przez Beneficjenta pomocy  (w przypadku nieruchomości 10 lat) środek trwały nie został zakupiony  z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie takie musi być podpisane przez zbywcę/sprzedającego.
  4. dostarczony zostanie dokument potwierdzający opłatę PCC – podatku od czynności cywilno – prawnych (w przypadku zakupu od osób fizycznych środków używanych przewyższających kwotę 1000 zł). Jeżeli cena nabycia używanego środka trwałego będzie wyższa niż jego wartość rynkowa ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę, różnica między ceną nabycia a wartością rynkową nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. Koszt wyceny przez rzeczoznawcę nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i ponosi go podmiot ubiegający się o dotację.

Wyceny przez rzeczoznawcę dokonuje się w sytuacji braku innych możliwości pozwalających określić cenę rynkową danego zakupu.

  • W związku z powyższymi zapisami: nie ma określonej kwoty, od jakiej zakupiony używany środek trwały powinien być wyceniony przez rzeczoznawcę. Jest jednak zapis, iż takiej wyceny (przez rzeczoznawcę) dokonuje się w sytuacji braku innych możliwości pozwalających określić cenę rynkową danego zakupu.
  • Inną możliwością wyceny jest np. szacowanie rynkowych cen produktów.  – tj. w oparciu o najkorzystniejszą cenę rynkową pozyskaną z ogólnie dostępnych źródeł np. internet, foldery, ulotki (3 ceny) lub pozyskaną poprzez wysłanie zapytania o cenę do potencjalnego wykonawcy (3 zapytania).
  • Jeśli zakupów środków używanych dokonujemy od osób fizycznych- to w sytuacji, gdy kwota takiego zakupu przewyższa 1 000,00 należy dostarczyć dokument potwierdzający poniesienie opłaty PCC.

CZY, JEŚLI W RAMACH DOSTOSOWANIA I ADAPTACJI LOKALU ZAKUPIMY MATERIAŁY BUDOWLANE A REMONT ZROBIMY SAMI TO CZY KONIECZNY JEST PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC REMONTOWYCH?

Zgodnie z Regulaminem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej tj. Rozdziałem VI pkt. 10 ppkt. c.:

Zakup robót budowlanych będzie kwalifikowany na podstawie protokołu odbioru robót.”

Z powyższego pytania wynika, że w ramach dotacji sfinansowany będzie zakup materiałów budowlanych, w tej sytuacji (remont wykonany we własnym zakresie, nie pokrywany ze środków z dotacji) protokół nie będzie wymagany.


CZY Z POMOSTÓWKI BĘDZIEMY MOGLI SPŁACIĆ SOBIE POŻYCZKĘ, KTÓRĄ PRYWATNIE (BĄDŹ OD KOGOŚ Z RODZINY, ZNAJOMYCH) UDZIELIMY SPÓŁCE NA VAT?

Zgodnie z Regulaminem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej tj. Rozdziałem VI pkt. 5:

„Operator weryfikuje status PS, jako podatnika VAT, jednak wysokość dotacji jest stała i niezależna od statusu PS jako podatnika VAT. Wydatki kwalifikowalne są jedynie do wysokości kwoty netto zakupów. Wysokość ewentualnego podatku VAT, PS zobligowany jest uzupełnić ze środków własnych.”

W związku z powyższym oraz tym, iż finansowanie VAT ze środków unijnych traktowane jest jako podwójne finansowanie, spłacenie pożyczki zaciągniętej na pokrycie VAT-u z środków wsparcia pomostowego jest niedopuszczalne.