Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Wartość pożyczki wynosi maksymalnie 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o pożyczkę i nie może być wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą – aktualnie to około 23 000,00 złotych.

Maksymalny okres spłaty nie może przekroczyć 3 lat, przy czym pożyczka udzielona podmiotowi korzystającemu z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej powiększa kapitał jego zadłużenia i podlega spłacie w terminie wynikającym z harmonogramu określonym dla pożyczki na podjęcie działalności.

Oprocentowanie na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,75) – wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku.

Wnioskodawcy nie ponoszą opłat i prowizji związanych z uzyskaniem pożyczki.

Podstawą rozliczenia pożyczki na utworzenie stanowiska pracy są zrealizowane wydatki na utworzenie stanowiska pracy, tj. opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o udzielenie pożyczki uzupełniającej (dla przedsiębiorców, którzy skorzystali z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej)

Wniosek o udzielenie pożyczki dla przedsiębiorcy

Załączniki do wniosku o udzielenie pożyczki:

Załącznik nr 1  – wysokość przeciętnego wynagrodzenia (wypełnia pośrednik finansowy)

Załącznik nr 2 – oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 3 – oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne na wnioskowane przedsięwzięcie

Załącznik nr 4 – oświadczenie majątkowe wnioskodawcy/poręczyciela

Załącznik nr 5 – opinia Powiatowego Urzędu Pracy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o środki

Oświadczenie o zakazie dostępu do środków

Upoważnienie konsumenta do BIG InfoMonitor

Upoważnienie przedsiębiorcy do BIG InfoMonitor (dotyczy wszystkich prowadzących działalność gospodarczą)

Oświadczenie współmałżonka/i wnioskodawcy/poręczyciela

Regulamin udzielania pożyczek

Taryfa opłat i prowizji

Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

  • Kopię zaświadczenia o pomocy de minimis (dotyczy Wnioskodawcy, który otrzymał pomoc de minimis w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe), potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  • Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
  • Kserokopie dowodów osobistych potwierdzonych za zgodność z oryginałem
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy)
  • Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób zatrudnionych oraz wykonujących pracę zarobkową)
  • Kserokopie zeznań podatkowych za 2 ostatnie okresy rozliczeniowe – PIT (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
  • Inne dokumenty wymagane przez Agencję do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz stopnia zabezpieczenia pożyczki 

Po przyznaniu pożyczki wnioskodawca dołącza następujące dokumenty:

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  • Umowę na prowadzenie firmowego rachunku bankowego
  • Dokumenty potwierdzające ustanowienie stosownych zabezpieczeń
Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0