Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Aktualności

KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 6/2021

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 6/2021.  

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  Od 03.01.2022 roku przyjmowane są wnioski od Podmiotów, u których upłynęło co najmniej 5 miesięcy od podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał).
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  5. Przedsiębiorstwo Społeczne, które złożyło Wniosek w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz z  nadaniem numeru identyfikacyjnego. 
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”; 
  8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia. 
  9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty. 
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  13. WYMAGANE DOKUMENTY:
   1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20);
   2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS;
   3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków (US);
   4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności; w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu;
   5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
   6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
   7. Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

  Dodano: 31-12-2021

  KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 6/2021

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

  realizowany w partnerstwie przez

  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

  OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

  w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  realizowanego w ramach

   Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

  Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

  O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 6/2021.

  Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

  1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
   Od 25.08.2021 przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 6/2021.
  2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
   1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera bądź skrzynki podawczej znajdującej się w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.
   2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
   3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
   4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
   5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
   6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
   7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
   8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
   9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
   10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  3. WYMAGANE DOKUMENTY:
   1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
   2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
   3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
   4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
   5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez Przedsiębiorstwo społeczne.

  Dodano: 19-08-2021


  WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 6/2021

  Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że w dniu 26.07.2021 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę 3 biznesplanów. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 13 lit. c Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dofinansowanie otrzymują wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów tj. 72 pkt. ogółem oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów u każdego oceniającego członka KOW.

  Dodano: 27-07-2021


  KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 5/2021

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

  realizowany w partnerstwie przez

  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

  OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

  w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  realizowanego w ramach

   Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

  Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

  O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 5/2021.

  Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

  1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
   Od 01.07.2021 przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 5/2021.
  2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
   1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera bądź skrzynki podawczej znajdującej się w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.
   2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
   3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
   4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
   5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
   6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
   7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
   8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
   9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
   10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  3. WYMAGANE DOKUMENTY:
   1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
   2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
   3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
   4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
   5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez Przedsiębiorstwo społeczne.

  Dodano: 30-06-2021


  OGŁOSZENIE KONKURSU DOTACJA – 6/2021

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

  realizowany w partnerstwie przez

  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

  ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 6/2021

  o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

  Nabór wniosków prowadzony będzie od 30.06.2021r. do 14.07.2021r.

  Miejsce składania wniosków: Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

  • punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, główne wejście do budynku w godz. od 7.30 do 15.00
  • lub listownie na powyżej wskazany adres (decyduje data wpływu dokumentów do FPS)

  Komplet dokumentów należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w 1 wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu typu pendrive-wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie). Załączniki tj. biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy należy nagrać w formacie skanów ostatecznej wersji oraz wersji edytowalnej.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
  2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.

  Pobierz wymagane dokumenty.

  Dodano: 29-06-2021


  WYDŁUŻENIE TERMINU

  Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu termin składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach rundy konkursowej nr 4/2020 w związku z realizacją projektu” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.
  Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo – przez punkt podawczy (przy głównym budynku) lub za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021 r. godzina 15.00.

  Dodano: 25-06-2021


  Lista rankingowa Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

  Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Rundy konkursowej nr 6/2021.

  Pobierz listę rankingową (.pdf)

  Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

  PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

  Dodano: 22-06-2021


  KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 4/2020

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

  realizowany w partnerstwie przez 

  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. 

  OGŁASZA KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

  w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” 

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  realizowanego w ramach 

   Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

  Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. 

  Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 4/2020.  

  Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

  NABÓR PROWADZONY BĘDZIE W TERMINIE OD 21.06.2021 R. DO 28.06.2021 R.
  MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
   1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres. 
   2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał). 
   3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS. 
   4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.  
   5. PS, które złożyło Wniosek w Biurze FPS otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz z  nadaniem numeru identyfikacyjnego. 
   6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie
   7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”; 
   8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia. 
   9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty. 
   10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 
   11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
   12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   13. W odniesieniu do środków finansowych przekazanych PS, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez PS zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.
  1. WYMAGANE DOKUMENTY:
   1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20);
   2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS;
   3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków (US);
   4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności; w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu.
   5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3)
   6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
   7. Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

  Dodano: 11-06-2021


  WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 5/2021

  Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że w dniu 21.05.2021 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę 3 biznesplanów. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 13 lit. c Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dofinansowanie otrzymują wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów tj. 72 pkt. ogółem oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów u każdego oceniającego członka KOW.

  Dodano: 27-05-2021


  WYDŁUŻENIE TERMINU

  Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu termin składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach rundy 6/2021 w związku z realizacją projektu ” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.
  Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo – przez punkt podawczy (przy głównym budynku) lub za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 28.05.2021 r. godzina 15.00.

  Dodano: 21-05-2021


  ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

  Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 10.05-21.05.2021 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 6/2021. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

  Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – przez punkt podawczy (przy głównym wejściu) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

  1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
   1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
   2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2.
   3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  Załącznik nr 3.
   4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis  Załącznik nr 4.
   5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
  2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.
  3. Regulamin FPS

  Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
  – Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

  Dodano: 30-04-2021


  OGŁOSZENIE KONKURSU DOTACJA – 5/2021

  Miejsce składania wnioskówFundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

  • punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, główne wejście do budynku w godz. od 7.30 do 15.00
  • lub listownie na powyżej wskazany adres (decyduje data wpływu dokumentów do FPS)

  Komplet dokumentów należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w 1 wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu typu pendrive-wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie). Załączniki tj. biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy należy nagrać w formacie skanów ostatecznej wersji oraz wersji edytowalnej.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
  2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.

  Pobierz wymagane dokumenty.

  Dodano: 18-04-2021


  LISTA RANKINGOWA 5/2021

  Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Rundy konkursowej nr 5/2021.

  Pobierz listę rankingową (.pdf)

  Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

  PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

  Dodano: 16-04-2021

  KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 3/2020

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

  realizowany w partnerstwie przez 

  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. 

  OGŁASZA KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

  w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” 

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  realizowanego w ramach 

   Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

  Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. 

  Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.  

  Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

  NABÓR PROWADZONY BĘDZIE W TERMINIE OD 23.03.2021 R. DO 30.03.2021 R.
  MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
   1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres. 
   2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał). 
   3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS. 
   4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.  
   5. PS, które złożyło Wniosek w Biurze FPS otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz z  nadaniem numeru identyfikacyjnego. 
   6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie
   7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”; 
   8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia. 
   9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty. 
   10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 
   11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
   12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   13. W odniesieniu do środków finansowych przekazanych PS, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez PS zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.
  1. WYMAGANE DOKUMENTY:
   1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20);
   2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS;
   3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków (US);
   4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności; w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu.
   5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3)
   6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
   7. Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

  Dodano: 22-03-2021


  ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

  Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 08.03-22.03.2021 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 5/2021. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

  Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – przez punkt podawczy (przy głównym wejściu) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

  1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
   1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
   2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2.
   3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  Załącznik nr 3.
   4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis  Załącznik nr 4.
   5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
  2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

  Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
  – Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

  Dodano: 08-03-2021


  KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 4/2020

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

  realizowany w partnerstwie przez

  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

  OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

  w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  realizowanego w ramach

   Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

  Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

  O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 4/2020.

  Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

  1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
   Od 01.02.2021 do 14.02.2021 przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 4/2020.
  2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
   1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera bądź skrzynki podawczej znajdującej się w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.
   2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
   3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
   4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
   5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
   6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
   7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
   8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
   9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
   10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  3. WYMAGANE DOKUMENTY:
   1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
   2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
   3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
   4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
   5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez Przedsiębiorstwo społeczne.

  Dodano: 01-02-2021


  INFORMACJA

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. informuje, iż od 1 lutego 2021 roku planowane jest ogłoszenie konkursu na podstawowe wsparcie pomostowe dla 4 rundy konkursowej.
  Dodano: 22-01-2021

  LISTA RANKINGOWA 4/2020

  W dniu 21.12.2020 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę 2 biznesplanów, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów i tym samym zostały zakwalifikowane do wsparcia. Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach rundy konkursowej nr 4/2020.
  Dodano: 28-12-2020

  KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 3/2020

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

  realizowany w partnerstwie przez

  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

  OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

  w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  realizowanego w ramach

   Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

  Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

  O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.

  Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

  1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
   Od 19.11.2020 do 02.12.2020 przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.
  2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
   1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera bądź skrzynki podawczej znajdującej się w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.
   2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
   3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
   4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
   5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
   6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
   7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest
    o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
   8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
   9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
   10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są
    w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  3. WYMAGANE DOKUMENTY:
   1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
   2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
   3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
   4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
   5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez Przedsiębiorstwo społeczne.

  Dodano: 12-11-2020


  OGŁOSZENIE KONKURSU O JDI

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
  realizowany w partnerstwie przez

  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

  ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 4/2020

  o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

  Nabór wniosków prowadzony będzie od 13.11.2020r. do 26.11.2020r.

  Miejsce składania wniosków:

  Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

  punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, 

  główne wejście do budynku

  w godz. od 7.30 do 15.00

  lub listownie na powyżej wskazany adres.

   Do wniosku należy dołączyć:

  1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
  2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
  3. Dokumenty wskazane w załączniku do pobrania.

  Pobierz załączniki (zip)

  Dodano: 12-11-2020


  NOWY REGULAMIN FPS

  Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniu 12.11.2020r. został uchwalony Regulamin Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w nowym brzmieniu.

  Otwórz regulamin (.pdf)

  Dodano: 12-11-2020


  LISTA RANKINGOWA 3/2020

  W dniu 14.10.2020r. Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny 1 biznesplanu, który uzyskał odpowiednią punktację i tym samym został rekomendowany do wsparcia. Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.

  Pobierz listę rankingową (.pdf)

  Dodano: 14-10-2020


  INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ 4/2020

  Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w odpowiedzi na uruchomioną rekrutację do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 4/2020 w związku z realizacją projektu pn. “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” informuje, że nie wpłynął żaden wniosek.

  Dodano: 06-10-2020


  ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

  Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 22.09-05.10.2020 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 4/2020. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

  Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – przez punkt podawczy (przy głównym wejściu) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

  1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
   1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
   2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2.
   3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  Załącznik nr 3.
   4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis  Załącznik nr 4.
   5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
  2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

  Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
  – Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

  Dodano: 21-09-2020


  Ogłoszenie Konkursu

   Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
  realizowany w partnerstwie przez

  Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

  ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 3/2020

  o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

  Nabór wniosków prowadzony będzie od 08.09.2020r. do 22.09.2020r.

  Miejsce składania wniosków:

  Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 

  13 – 200 Działdowo; w godz. od 7.30 do 15.00

  lub listownie na powyżej wskazany adres.

   Do wniosku należy dołączyć:

  1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
  2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
  3. Dokumenty wskazane w załączniku do pobrania

  Pobierz załączniki (zip)

  Dodano: 08-09-2020


  Lista rankingowa Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

  Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS.

  Pobierz listę rankingową (pdf)

  Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

  PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

  Dodano: 08-09-2020


  ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

  Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 15-29.07.2020 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

  UWAGA! Rekrutacja skierowana jest do grup inicjatywnych oraz istniejących przedsiębiorstw społecznych, które nie otrzymały dotacji w ramach obecnego projektu OWES.

   Pobierz listę rankingową (.pdf)

  1. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
   1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
   2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2 /wersja obowiązująca do 05-06-2019r./.
   3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  Załącznik nr 3.
   4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis  Załącznik nr 4.
   5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
  3. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

  Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
  – Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

  Dodano: 10-07-2020


  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

  Działdowska Agencja Rozwoju SA i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA zaprasza uczniów i absolwentów szkół średnich do udziału w Programie Aktywne Wakacje.

  Dodano: 01-07-2020


  INFORMACJA O PLANOWANYM OGŁOSZENIU REKRUTACJI

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. informuje, iż w  miesiącu lipcu 2020 roku planowane jest ogłoszenie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.

  Rekrutacja skierowana będzie do grup inicjatywnych oraz istniejących przedsiębiorstw społecznych, które nie otrzymały dotacji w ramach obecnego projektu OWES.

  Dodano: 17-06-2020