Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Aktualności

INFORMACJA O INSTRUMENTACH POŻYCZKOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. realizując projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy oraz w oparciu o Standardy działania OWES informuje o dostępnych instrumentach zwrotnych dla PES. Szczegóły dotyczące poszczególnych projektów dostępne są bezpośrednio u Operatorów.

I. FUNDACJA OIC POLAND

Projekt finansowany jest ze środków projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”. Managerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego imieniu działa Pośrednik Finansowy – Fundacja „OIC Poland” na podstawie umowy operacyjnej „Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

W projekcie podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek: płynnościową oraz misyjną. Jeden podmiot może ubiegać się o dwa rodzaje pożyczek jednocześnie. Projekt ma zasięg ogólnopolski.

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA:

-wartość pożyczki do 50 000 zł

-okres spłaty do 48 miesięcy

-karencja w spłacie do 12 miesięcy

-preferencyjne oprocentowanie od 3,4% w skali roku

-brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

POŻYCZKA MISYJNA:

– wartość pożyczki do 100 000 zł

– okres spłaty do 60 miesięcy

– karencja w spłacie do 12 miesięcy

– oprocentowanie 0%

– brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

– możliwe umorzenie do 25% wartości kapitału

Pożyczka misyjna udzielana jest z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły z Ukrainy (dla podmiotów, których charakter działalności jest zbieżny z przedmiotem pomocy objętej pożyczką). Pożyczka może zostać wykorzystana także na tworzenie miejsc pracy dla osób, które uciekły z Ukrainy.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-misyjna-w-ramach-pozyczki-plynnosciowej-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

II. FUNDACJA „AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH”

Pożyczka dla podmiotów Ekonomii Społecznej, w ramach projektu pozakonkursowego pn. “Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

POŻYCZKA NA START

Maksymalna kwota pożyczki do 100.000,00 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 200.000,00 PLN, w tym jedna pożyczka musi być przeznaczona na utworzenie miejsc pracy.

Maksymalny okres spłaty – 5 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane jest zabezpieczenie pożyczki.

POŻYCZKA NA ROZWÓJ

Maksymalna kwota pożyczki do 500.000,00 PLN.

Możliwe jest zaciągnięcie maksymalnie dwóch pożyczek. Ich łączna wartość nie może przekroczyć 1.000.000,00 PLN.

Maksymalny okres spłaty – 7 lat; okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wymagane jest zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.farr.pl/pozyczki/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej

Dodano: 12-06-2023

Działdowska Agencja Rozwoju Spółka Akcyjna 
informuje, iż Decyzją nr 23/2023 Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
przyznał partnerstwu: Nidzickiej Fundacji Rozwoju “NIDA” wraz z Działdowską Agencja Rozwoju S.A. 
akredytację i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na okres 24 miesięcy.
Dzięki uzyskaniu kolejnej już akredytacji Działdowska Agencja Rozwoju może kontynuować działania w ramach projektu partnerskiego “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.
Dodano: 23-05-2023

KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 11/2022

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

OGŁASZA KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 11/2022.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 11.05.2023r. przyjmowane są wnioski od podmiotów u których upłynęło co najmniej 5 miesięcy od podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
 2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał).
 3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
 4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 5. Przedsiębiorstwo społeczne, które złożyło Wniosek w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz z nadaniem numeru identyfikacyjnego.
 6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
 7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot, który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane „za zgodność z oryginałem od str….do str…., podpis”.
 8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie „nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
 9. Zaleca się aby Wniosek z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
 10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:  
 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20),
 2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS,
 3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków(US),
 4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności,
  w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu,
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3),
 6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (załącznik nr 4),

Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

Dodano: 11-05-2023


KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 9/2022

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

OGŁASZA KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 9/2022.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 10.02.2023r. przyjmowane są wnioski od podmiotów u których upłynęło co najmniej 5 miesięcy od podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
 2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał).
 3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
 4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 5. Przedsiębiorstwo społeczne, które złożyło Wniosek w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz
  z nadaniem numeru identyfikacyjnego.
 6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
 7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność
  z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot, który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność
  z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane „za zgodność z oryginałem od str….do str…., podpis”.
 8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie „nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
 9. Zaleca się aby Wniosek z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
 10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz
  z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:  
 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20),
 2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS,
 3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków(US),
 4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności,
  w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu,
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3),
 6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (załącznik nr 4),

Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

Dodano: 31-01-2023


KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 8/2022

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

OGŁASZA KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 8/2022.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 27.02.2023r. przyjmowane są wnioski od podmiotów u których upłynęło co najmniej 5 miesięcy od podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
 2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał).
 3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
 4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 5. Przedsiębiorstwo społeczne, które złożyło Wniosek w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz
  z nadaniem numeru identyfikacyjnego.
 6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
 7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność
  z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot, który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność
  z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane „za zgodność z oryginałem od str….do str…., podpis”.
 8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie „nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
 9. Zaleca się aby Wniosek z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
 10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz
  z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:  
 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20),
 2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS,
 3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków(US),
 4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności,
  w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu,
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3),
 6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (załącznik nr 4),

Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

Dodano: 31-01-2023


KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 7/2022

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

OGŁASZA KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 7/2022.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 14.11.2022r. przyjmowane są wnioski od podmiotów u których upłynęło co najmniej 5 miesięcy od podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW
 1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
 2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał).
 3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
 4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 5. Przedsiębiorstwo społeczne, które złożyło Wniosek w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz
  z nadaniem numeru identyfikacyjnego.
 6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
 7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność
  z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot, który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność
  z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane „za zgodność z oryginałem od str….do str…., podpis”.
 8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie „nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
 9. Zaleca się aby Wniosek z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
 10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz
  z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:  
 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20),
 2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS,
 3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków(US),
 4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności,
  w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu,
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3),
 6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (załącznik nr 4),

Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

Dodano: 10-11-2022


KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 11/2022

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

OGŁASZA KONKURS
NA NABÓR

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 11/2022.

Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.  

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 14.11.2022r. przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 11/2022.
 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
  5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność
   z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
  8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz
   z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 3. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
  2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
  4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
  5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez przedsiębiorstwo społeczne.

   Wszystkie niezbędne załączniki znajdują się na www.darsa.pl w zakładce OWES NIDZICA 2019-2022 – DOKUMENTY.

   Dodano: 07-11-2022


   WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 11/2022 

   Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że w dniu 04.11.2022 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę 2 biznesplanów. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 13 lit. c Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dofinansowanie otrzymują wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów tj. 72 pkt. ogółem oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów u każdego oceniającego członka KOW.

   Pobierz listę rankingową (.pdf)

   Dodano: 07-11-2022


   OGŁOSZENIE KONKURSU DOTACJA – 11/2022

   Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

   realizowany w partnerstwie przez

   Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

   ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 11/2022

   o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

   Nabór wniosków prowadzony będzie od 14.10.2022r. do  24.10.2022r.

   Miejsce składania wniosków: Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

   • punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, główne wejście do budynku w godz. od 7.00 do 15.00
   • lub listownie na powyżej wskazany adres (decyduje data wpływu dokumentów do FPS)

   Komplet dokumentów należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w 1 wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), przenośnym urządzeniu typu pendrive-wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie). Załączniki tj. biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy należy nagrać w formacie skanów ostatecznej wersji oraz wersji edytowalnej.

   Do wniosku należy dołączyć:

   1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
   2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.

   Pobierz wymagane dokumenty

   Dodano: 14-10-2022


   Lista rankingowa Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

   Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Rundy konkursowej 11/2022.

   Pobierz listę rankingową (.pdf)

   Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

   PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

   Dodano: 14-10-2022


   KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
   W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 9/2022

   Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

   realizowany w partnerstwie przez

   Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

   OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

   WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

   w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   realizowanego w ramach

    Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

   Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

   O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 9/2022.

   Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.  

   I. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

   Od 20.09.2022r. przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 9/2022.

   II. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

   1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera.
   2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
   3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
   4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
   5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
   6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
   7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność
    z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
   8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
   9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
   10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
   12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz
    z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

   III. WYMAGANE DOKUMENTY:

   1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
   2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
   3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
   4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
   5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez przedsiębiorstwo społeczne.

    Wszystkie niezbędne załączniki znajdują się na www.darsa.pl w zakładce OWES NIDZICA 2019-2022 – DOKUMENTY.

    Dodano: 20-09-2022


    WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 9/2022

    Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że w dniu 16.09.2022 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę 4 biznesplanów. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 13 lit. c Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dofinansowanie otrzymują wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów tj. 72 pkt. ogółem oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów u każdego oceniającego członka KOW.

    Pobierz listę rankingową (.pdf)

    Dodano: 16-09-2022


    WYDŁUŻENIE TERMINU – RUNDA 11/2022 

    Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach realizowanego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”. Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2022 r. godzina 15.00

    Dodano: 15-09-2022


    ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU
    PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

    Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 05.09.2022r.- 16.09.2022r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 11/2022. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

    Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – osobiście w Biurze FPS lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

    1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
    1. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.
    2. Regulamin FPS

    Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

    Dodano: 05-09-2022


    WYDŁUŻENIE TERMINU 

    Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach realizowanego projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 02.09.2022 r. godzina 15.00

    Dodano: 26-08-2022


    WYDŁUŻENIE TERMINU

    Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach rundy konkursowej nr 9/2022   w związku z realizacją projektu” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.
    Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2022 r. godzina 15.00.

    Dodano: 22-08-2022


    ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 

    Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 12.08.2022 r. – 26.08.2022 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 10/2022. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”. 

    Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – osobiście (pokój nr 10 i 18) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.  

    1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
     1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1
     2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2
     3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3
     4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4
     5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5
    2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów. 
    3. Regulamin FPS 

    Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

    Dodano: 10-08-2022


    LISTA RANKINGOWA Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

    Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Rundy konkursowej nr 9/2022

    Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

    PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

    Dodano: 05-08-2022


    OGŁOSZENIE KONKURSU DOTACJA – 9/2022

    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

    realizowany w partnerstwie przez

    Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

    ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 9/2022

    o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

    Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 08.08.2022r. do dnia 22.08.2022r.

    Miejsce składania wniosków: Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

    • punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, główne wejście do budynku w godz. od 7.30 do 15.00
    • lub listownie na powyżej wskazany adres (decyduje data wpływu dokumentów do FPS)

    Komplet dokumentów należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w 1 wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), przenośnym urządzeniu typu pendrive-wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie). Załączniki tj. biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy należy nagrać w formacie skanów ostatecznej wersji oraz wersji edytowalnej.

    Do wniosku należy dołączyć:

    1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
    2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.

    Pobierz wymagane dokumenty.

    Dodano: 05-08-2022 


    ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

    Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 12.08.2022 r. – 26.08.2022 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 10/2022. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

    Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – osobiście (pokój nr 10 i 18) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

    1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
     1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
     2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2.
     3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3.
     4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4.
     5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
    2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.
    3. Regulamin FPS

    Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:– Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

    Dodano: 02-08-2022


    KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
    W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 8/2022

    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

    realizowany w partnerstwie przez

    Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

    OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

    WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

    w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

    współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    realizowanego w ramach

     Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

    Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

    O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 8/2022.

    Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

    1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
     Od 01.08.2022 przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 8/2022.
    2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
     1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera bądź skrzynki podawczej znajdującej się w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.
     2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
     3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
     4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
     5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
     6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
     7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
     8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
     9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
     10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
     11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
     12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
    3. WYMAGANE DOKUMENTY:
     1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
     2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
     3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
     4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
     5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez Przedsiębiorstwo społeczne.

    Wszystkie niezbędne załączniki znajdują się na www.darsa.pl w zakładce OWES NIDZICA 2019-2022 – DOKUMENTY.

    Dodano: 26-07-2022


    LISTA RANKINGOWA Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

    Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Rundy konkursowej nr 8/2022

    Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

    PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

    Dodano: 07-07-2022


    ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

    Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 27.06.2022 r. – 08.07.2022 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 9/2022. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

    Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – osobiście (pokój nr 10 i 18) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

    1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
     1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
     2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2.
     3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3.
     4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4.
     5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
    2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.
    3. Regulamin FPS

    Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:– Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

    Dodano: 27-06-2022


    KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
    W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 5/2021

    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

    realizowany w partnerstwie przez 

    Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. 

    OGŁASZA KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

    w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” 

    współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

    realizowanego w ramach 

     Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

    Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. 

    Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 5/2021.  

    Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

     1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

    – od 21.06.2022r. przyjmowane są wnioski od podmiotów u których upłynęło co najmniej 5 miesięcy od podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

    1. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
     1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
     2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał).
     3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
     4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
     5. Przedsiębiorstwo społeczne, które złożyło Wniosek w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz
      z nadaniem numeru identyfikacyjnego.
     6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
     7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot, który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane „za zgodność z oryginałem od str….do str…., podpis”.
     8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie „nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
     9. Zaleca się aby Wniosek z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
     10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
     11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
     12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
    2. WYMAGANE DOKUMENTY:
     1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20),
     2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS,
     3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków(US),
     4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności,
      w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu,
     5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3),
     6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (załącznik nr 4),
     7. Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

      Dodano: 20-06-2022


      OGŁOSZENIE KONKURSU DOTACJA – 8/2022

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 8/2022

      o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

      Nabór wniosków prowadzony będzie od 01.06.2022r. do 15.06.2022r.

      Miejsce składania wniosków: Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

      • punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, główne wejście do budynku w godz. od 7.30 do 15.00
      • lub listownie na powyżej wskazany adres (decyduje data wpływu dokumentów do FPS)

      Komplet dokumentów należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w 1 wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), przenośnym urządzeniu typu pendrive-wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie). Załączniki tj. biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy należy nagrać w formacie skanów ostatecznej wersji oraz wersji edytowalnej.

      Do wniosku należy dołączyć:

      1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
      2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.

      Pobierz wymagane dokumenty.

      Dodano: 31-05-2022


      LISTA RANKINGOWA Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

      Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Rundy konkursowej nr 8/2022

      Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

      PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

      Dodano: 25-05-2022


      KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
      W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 7/2022

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

      WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

      w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      realizowanego w ramach

       Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

      Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

      O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 7/2022.

      Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       Od 12.05.2022 przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 7/2022.
      2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera bądź skrzynki podawczej znajdującej się w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.
       2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
       3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
       4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
       5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
       6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
       7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
       8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
       9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
       10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
      3. WYMAGANE DOKUMENTY:
       1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
       2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
       4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
       5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez Przedsiębiorstwo społeczne.

      Wszystkie niezbędne załączniki znajdują się na www.darsa.pl w zakładce OWES NIDZICA 2019-2022 – DOKUMENTY.

      Dodano: 10-05-2022


      WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 7/2022

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że w dniu 25.04.2022 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę 6 biznesplanów. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 13 lit. c Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dofinansowanie otrzymują wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów tj. 72 pkt. ogółem oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów u każdego oceniającego członka KOW.

      Dodano: 27-04-2022


      WYDŁUŻENIE TERMINU

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu termin składania wniosków rekrutacyjnych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 8/2022w związku z realizacją projektu” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

      Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo – przez punkt podawczy (przy głównym budynku) lub za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2022 r. godzina 15.00.

      Dodano: 22-04-2022


      Decyzją Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. w dniu 15.04.2022r. obowiązuje skrócony czas pracy do godziny 13.00.
      W związku z powyższą zmianą wydłużamy termin uzupełnienia braków formalnych w ramach Rundy konkursowej nr 7/2022 do 19.04.2022r. do godziny 12.00.
      Dodano: 14-04-2022

      WYDŁUŻENIE TERMINU

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu termin składania wniosków rekrutacyjnych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 8/2022w związku z realizacją projektu” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

      Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo – przez punkt podawczy (przy głównym budynku) lub za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2022 r. godzina 15.00.

      Dodano: 14-04-2022


      ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 04.04-19.04.2022 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 8/2022. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

      Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – przez punkt podawczy (przy głównym wejściu) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

      1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
       1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
       2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2.
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3.
       4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4.
       5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
      2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.
      3. Regulamin FPS

      Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
      – Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      Dodano: 01-04-2022


      WYDŁUŻENIE TERMINU

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach rundy konkursowej nr 7/2022w związku z realizacją projektu” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

      Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo – przez punkt podawczy (przy głównym budynku) lub za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 01.04.2022 r. godzina 15.00.

      Dodano: 29-03-2022


      OGŁOSZENIE KONKURSU DOTACJA – 7/2022

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 7/2022

      o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

      Nabór wniosków prowadzony będzie od 16.03.2022r. do 29.03.2022r.

      Miejsce składania wniosków: Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

      • punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, główne wejście do budynku w godz. od 7.30 do 15.00
      • lub listownie na powyżej wskazany adres (decyduje data wpływu dokumentów do FPS)

      Komplet dokumentów należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w 1 wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu typu pendrive-wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie). Załączniki tj. biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy należy nagrać w formacie skanów ostatecznej wersji oraz wersji edytowalnej.

      Do wniosku należy dołączyć:

      1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
      2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.

      Pobierz wymagane dokumenty.

      Dodano: 15-03-2022


      Lista rankingowa Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

      Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Rundy konkursowej nr 7/2022

      Pobierz plik

      Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

      PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

      Dodano: 09-03-2022


      WYDŁUŻENIE TERMINU

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu termin składaniawniosków rekrutacyjnych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 7/2022w związku z realizacją projektu” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo – przez punkt podawczy (w głównym budynku) lub za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera wnieprzekraczalnym terminie do 15.02.2022 r. godzina 15.00.

      Dodano: 09-02-2022


      ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 28.01-10.02.2022 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 7/2022. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

      Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – przez punkt podawczy (przy głównym wejściu) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

      1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
       1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
       2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2.
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3.
       4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis – Załącznik nr 4.
       5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.
      2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.
      3. Regulamin FPS

      Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
      – Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      Dodano: 28-01-2022


      KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
      W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 6/2021

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

      WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

      w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      realizowanego w ramach

       Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

      Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

      Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 6/2021.

      Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       Od 03.01.2022 roku przyjmowane są wnioski od Podmiotów, u których upłynęło co najmniej 5 miesięcy od podpisania Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
      2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
       2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie(oryginał).
       3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
       4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
       5. Przedsiębiorstwo Społeczne, które złożyło Wniosek w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz z  nadaniem numeru identyfikacyjnego.
       6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
       7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
       8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
       9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
       10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
       12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
      3. WYMAGANE DOKUMENTY:
       1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20);
       2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS;
       3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków (US);
       4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności; w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu;
       5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
       6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
       7. Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

      Dodano: 31-12-2021


      KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
      W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 6/2021

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

      WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

      w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      realizowanego w ramach

       Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

      Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

      O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 6/2021.

      Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       Od 25.08.2021 przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 6/2021.
      2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera bądź skrzynki podawczej znajdującej się w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.
       2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
       3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
       4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
       5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
       6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
       7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
       8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
       9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
       10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
      3. WYMAGANE DOKUMENTY:
       1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
       2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
       4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
       5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez Przedsiębiorstwo społeczne.

      Dodano: 19-08-2021


      WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 6/2021

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że w dniu 26.07.2021 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę 3 biznesplanów. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 13 lit. c Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dofinansowanie otrzymują wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów tj. 72 pkt. ogółem oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów u każdego oceniającego członka KOW.

      Dodano: 27-07-2021


      KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
      W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 5/2021

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

      WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

      w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      realizowanego w ramach

       Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

      Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

      O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 5/2021.

      Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       Od 01.07.2021 przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 5/2021.
      2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera bądź skrzynki podawczej znajdującej się w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.
       2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
       3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
       4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
       5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
       6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
       7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
       8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
       9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
       10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
      3. WYMAGANE DOKUMENTY:
       1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
       2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
       4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
       5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez Przedsiębiorstwo społeczne.

      Dodano: 30-06-2021


      OGŁOSZENIE KONKURSU DOTACJA – 6/2021

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 6/2021

      o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

      Nabór wniosków prowadzony będzie od 30.06.2021r. do 14.07.2021r.

      Miejsce składania wniosków: Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

      • punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, główne wejście do budynku w godz. od 7.30 do 15.00
      • lub listownie na powyżej wskazany adres (decyduje data wpływu dokumentów do FPS)

      Komplet dokumentów należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w 1 wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu typu pendrive-wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie). Załączniki tj. biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy należy nagrać w formacie skanów ostatecznej wersji oraz wersji edytowalnej.

      Do wniosku należy dołączyć:

      1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
      2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.

      Pobierz wymagane dokumenty.

      Dodano: 29-06-2021


      WYDŁUŻENIE TERMINU

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu termin składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach rundy konkursowej nr 4/2020 w związku z realizacją projektu” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.
      Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo – przez punkt podawczy (przy głównym budynku) lub za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021 r. godzina 15.00.

      Dodano: 25-06-2021


      Lista rankingowa Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

      Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Rundy konkursowej nr 6/2021.

      Pobierz listę rankingową(.pdf)

      Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

      PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

      Dodano: 22-06-2021


      KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
      W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 4/2020

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez 

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. 

      OGŁASZA KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

      w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” 

      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

      realizowanego w ramach 

       Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

      Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. 

      Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 4/2020.  

      Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

      NABÓR PROWADZONY BĘDZIE W TERMINIE OD 21.06.2021 R. DO 28.06.2021 R.
      MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres. 
       2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał). 
       3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS. 
       4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.  
       5. PS, które złożyło Wniosek w Biurze FPS otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz z  nadaniem numeru identyfikacyjnego. 
       6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie
       7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”; 
       8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia. 
       9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty. 
       10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 
       11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
       12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       13. W odniesieniu do środków finansowych przekazanych PS, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez PS zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.
      1. WYMAGANE DOKUMENTY:
       1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20);
       2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS;
       3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków (US);
       4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności; w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu.
       5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3)
       6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
       7. Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

      Dodano: 11-06-2021


      WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA 5/2021

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że w dniu 21.05.2021 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę 3 biznesplanów. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 13 lit. c Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” dofinansowanie otrzymują wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów tj. 72 pkt. ogółem oraz w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów u każdego oceniającego członka KOW.

      Dodano: 27-05-2021


      WYDŁUŻENIE TERMINU

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że ulega wydłużeniu termin składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach rundy 6/2021 w związku z realizacją projektu ” Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.
      Dokumenty należy złożyć do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo – przez punkt podawczy (przy głównym budynku) lub za pośrednictwem poczty polskiej/ kuriera w nieprzekraczalnym terminie do 28.05.2021 r. godzina 15.00.

      Dodano: 21-05-2021


      ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 10.05-21.05.2021 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 6/2021. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

      Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – przez punkt podawczy (przy głównym wejściu) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

      1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
       1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej –Załącznik nr 1.
       2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) –Załącznik nr 2.
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się opomoc de minimisZałącznik nr 3.
       4. Oświadczenia dotyczącepomocy de minimisZałącznik nr 4.
       5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami –Załącznik nr 5.
      2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.
      3. Regulamin FPS

      Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
      – Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      Dodano: 30-04-2021


      OGŁOSZENIE KONKURSU DOTACJA – 5/2021

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
      realizowany w partnerstwie przez
      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.
      ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 5/2021
      o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

      Nabór wniosków prowadzony będzie od 19.04.2021r. do 04.05.2021r.

      Miejsce składania wnioskówFundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

      • punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, główne wejście do budynku w godz. od 7.30 do 15.00
      • lub listownie na powyżej wskazany adres (decyduje data wpływu dokumentów do FPS)

      Komplet dokumentów należy złożyć w 1 egzemplarzu papierowym (oryginał) oraz w 1 wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu typu pendrive-wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie). Załączniki tj. biznesplan i harmonogram rzeczowo-finansowy należy nagrać w formacie skanów ostatecznej wersji oraz wersji edytowalnej.

      Do wniosku należy dołączyć:

      1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
      2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.

      Pobierz wymagane dokumenty.

      Dodano: 18-04-2021


      LISTA RANKINGOWA 5/2021

      Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Rundy konkursowej nr 5/2021.

      Pobierz listę rankingową(.pdf)

      Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

      PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

      Dodano: 16-04-2021

      KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
      W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 3/2020

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez 

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. 

      OGŁASZA KONKURS NA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

      w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” 

      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

      realizowanego w ramach 

       Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

      Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. 

      Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.  

      Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 

      NABÓR PROWADZONY BĘDZIE W TERMINIE OD 23.03.2021 R. DO 30.03.2021 R.
      MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       1. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres. 
       2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie (oryginał). 
       3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS. 
       4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.  
       5. PS, które złożyło Wniosek w Biurze FPS otrzyma potwierdzenie jego dostarczenia wraz z  nadaniem numeru identyfikacyjnego. 
       6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie
       7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”; 
       8. Nie należy pozostawiać wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia. 
       9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty. 
       10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. 
       11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej
       12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XV pkt. 2 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       13. W odniesieniu do środków finansowych przekazanych PS, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez PS zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.
      1. WYMAGANE DOKUMENTY:
       1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 20);
       2. Kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych umów dotyczących zatrudnienia poszczególnych pracowników w PS;
       3. Zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz opłaceniu podatków (US);
       4. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności; w przypadku nowych PS od momentu utworzenia podmiotu.
       5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3)
       6. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
       7. Inne np. materiały promocyjne (w przypadku, gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

      Dodano: 22-03-2021


      ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 08.03-22.03.2021 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 5/2021. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

      Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – przez punkt podawczy (przy głównym wejściu) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

      1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
       1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej –Załącznik nr 1.
       2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) –Załącznik nr 2.
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się opomoc de minimisZałącznik nr 3.
       4. Oświadczenia dotyczącepomocy de minimisZałącznik nr 4.
       5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami –Załącznik nr 5.
      2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

      Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
      – Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      Dodano: 08-03-2021


      KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
      W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 4/2020

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

      WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

      w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      realizowanego w ramach

       Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

      Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

      O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 4/2020.

      Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       Od 01.02.2021 do 14.02.2021 przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 4/2020.
      2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera bądź skrzynki podawczej znajdującej się w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.
       2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
       3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
       4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
       5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
       6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
       7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
       8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
       9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
       10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
      3. WYMAGANE DOKUMENTY:
       1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
       2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
       4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
       5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez Przedsiębiorstwo społeczne.

      Dodano: 01-02-2021


      INFORMACJA

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przezNidzicką Fundację Rozwoju NIDA orazDziałdowską Agencję Rozwoju S.A. informuje, iż od 1 lutego 2021 rokuplanowane jest ogłoszenie konkursu na podstawowe wsparcie pomostowe dla 4 rundy konkursowej.
      Dodano: 22-01-2021

      LISTA RANKINGOWA 4/2020

      W dniu 21.12.2020 r. Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę 2 biznesplanów, które uzyskały odpowiednią liczbę punktów i tym samym zostały zakwalifikowane do wsparcia. Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach rundy konkursowej nr 4/2020.
      Dodano: 28-12-2020

      KONKURS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
      W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ NR 3/2020

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

      WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

      w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”

      współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      realizowanego w ramach

       Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

      Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

      O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.

      Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       Od 19.11.2020 do 02.12.2020 przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.
      2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
       1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera bądź skrzynki podawczej znajdującej się w budynku głównym przy ul. Wł. Jagiełły 15 w Działdowie.
       2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
       3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS (podpisy we wniosku składają również osoby, na których zatrudnienie zostanie przyznane wsparcie pomostowe).
       4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu – (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
       5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
       6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
       7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest
        o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”;
       8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach, które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
       9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
       10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są
        w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
       12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
      3. WYMAGANE DOKUMENTY:
       1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19);
       2. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
       4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4);
       5. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez Przedsiębiorstwo społeczne.

      Dodano: 12-11-2020


      OGŁOSZENIE KONKURSU O JDI

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 4/2020

      o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

      Nabór wniosków prowadzony będzie od 13.11.2020r. do 26.11.2020r.

      Miejsce składania wniosków:

      Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie,

      punkt podawczy w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. ul. Władysława Jagiełły 15, 

      główne wejście do budynku

      w godz. od 7.30 do 15.00

      lub listownie na powyżej wskazany adres.

       Do wniosku należy dołączyć:

      1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
      2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
      3. Dokumenty wskazane w załączniku do pobrania.

      Pobierz załączniki (zip)

      Dodano: 12-11-2020


      NOWY REGULAMIN FPS

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniu 12.11.2020r. został uchwalony Regulamin Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w nowym brzmieniu.

      Otwórz regulamin (.pdf)

      Dodano: 12-11-2020


      LISTA RANKINGOWA 3/2020

      W dniu 14.10.2020r. Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny 1 biznesplanu, który uzyskał odpowiednią punktację i tym samym został rekomendowany do wsparcia. Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.

      Pobierz listę rankingową (.pdf)

      Dodano: 14-10-2020


      INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI W RAMACH RUNDY KONKURSOWEJ 4/2020

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w odpowiedzi na uruchomioną rekrutację do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 4/2020 w związku z realizacją projektu pn. “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” informuje, że nie wpłynął żaden wniosek.

      Dodano: 06-10-2020


      ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 22.09-05.10.2020 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 4/2020. w związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

      Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: Rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 – przez punkt podawczy (przy głównym wejściu) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.

      1. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
       1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej –Załącznik nr 1.
       2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) –Załącznik nr 2.
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się opomoc de minimisZałącznik nr 3.
       4. Oświadczenia dotyczącepomocy de minimisZałącznik nr 4.
       5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami –Załącznik nr 5.
      2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

      Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
      – Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      Dodano: 21-09-2020


      Ogłoszenie Konkursu

       Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
      realizowany w partnerstwie przez

      Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

      ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 3/2020

      o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

      Nabór wniosków prowadzony będzie od 08.09.2020r. do 22.09.2020r.

      Miejsce składania wniosków:

      Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 

      13 – 200 Działdowo; w godz. od 7.30 do 15.00

      lub listownie na powyżej wskazany adres.

       Do wniosku należy dołączyć:

      1. Podmioty istniejące: Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
      2. Podmioty nowotworzone/istniejące inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku (jeśli posiadają), np. deklaracje współpracy, przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, prawo jazdy, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne.
      3. Dokumenty wskazane w załączniku do pobrania

      Pobierz załączniki (zip)

      Dodano: 08-09-2020


      Lista rankingowa Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS

      Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do FPS.

      Pobierz listę rankingową (pdf)

      Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

      PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

      Dodano: 08-09-2020


      ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

      Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w dniach 15-29.07.2020 r. można składać dokumenty rekrutacyjne w ramach rundy konkursowej nr 3/2020.W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

      UWAGA! Rekrutacja skierowana jest do grup inicjatywnych oraz istniejących przedsiębiorstw społecznych, które nie otrzymały dotacji w ramach obecnego projektu OWES.

      Pobierz listę rankingową (.pdf)

      1. Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (szczegóły: rozdział IV Regulaminu FPS) należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 – PRZEZ PUNKT PODAWCZY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
      2. Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:
       1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej –Załącznik nr 1.
       2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) –Załącznik nr 2/wersja obowiązująca do 05-06-2019r./.
       3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się opomoc de minimisZałącznik nr 3.
       4. Oświadczenia dotyczącepomocy de minimisZałącznik nr 4.
       5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami –Załącznik nr 5.
      3. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

      Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:
      – Katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

      Dodano: 10-07-2020


      ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

      Działdowska Agencja Rozwoju SA i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA zaprasza uczniów i absolwentów szkół średnich do udziału w Programie Aktywne Wakacje.

      Dodano: 01-07-2020


      INFORMACJA O PLANOWANYM OGŁOSZENIU REKRUTACJI

      Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. informuje, iż w  miesiącu lipcu 2020 rokuplanowane jest ogłoszenie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznejw ramach rundy konkursowej nr 3/2020.

      Rekrutacja skierowana będzie do grup inicjatywnych oraz istniejących przedsiębiorstw społecznych, którenie otrzymały dotacji w ramach obecnego projektu OWES.

      Dodano: 17-06-2020