Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Poręczenia Należytego Wykonania Umowy i Rękojmi za Wady

FUNDUSZ GWARANCYJNY

Poręczenia Należytego Wykonania Umowy i Rękojmi za Wady

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. zgodnie z art.6b ust.5 pkt2 Ustawy z dnia 9 stycznia 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium lub należytego wykonania umowy udziela w/w zabezpieczeń małym i średnim przedsiębiorcom mającym siedzibę lub inwestującym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego lub powiatów: mławskiego, żuromińskiego, brodnickiego i ciechanowskiego. Zabezpieczenie to udzielane jest na podstawie przepisów prawa regulujących zasady udzielania zamówień publicznych.

Od 2006 roku w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. funkcjonuje Fundusz Gwarancyjny działający w ramach Funduszu Przedsiębiorczości.

Poręczenia udzielane w ramach Funduszu Gwarancyjnego dotyczące poręczenia zapłaty wadium i należytego wykonania umowy finansowane są ze środków własnych Agencji.

Warunki udzielania Poręczeń Należytego Wykonania Umowy i Rękojmi za Wady:

Beneficjentami mogą być:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Beneficjentów, których główne miejsce wykonywania działalności mieści się w powiecie działdowskim i powiatach z nim sąsiadujących, biorący udział w przetargu na podstawie przepisów prawa regulujących zasady udzielania zamówień publicznych.

Maksymalna kwota udzielanego poręczenia wynosi 1 000 000 PLN, przy czym nie więcej niż 100% kwoty wynikającej ze zobowiązania objętego poręczeniem.

Koszt poręczenia to jedynie kwota jednorazowej prowizji płatna w dniu podpisywania umowy uzależniona od okresu, na jaki zostanie udzielone poręczenie.


Wymagana dokumentacja


Załączniki

wymagana dokumentacja:

 • dokumenty rejestrowe:
  • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
  • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
  • wypis z KRS-u (nie starszy niż 3 miesiące) w przypadku spółek
 • dokumenty dotyczące sytuacji finansowej:
  • uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok kalendarzowy
  • deklaracje roczne składane do Urzędu Skarbowego przez podmiot ubiegający się o poręczenie (np. PIT-36, PIT-37, CIT)
  • wydruk z programu księgowego lub wgląd do książki przychodów i rozchodów obrazujących aktualną sytuację finansową, tzn. za ostatnie 3 miesiące zaś w przypadku spółek F-01 za ostatni kwartał
 • zaświadczenia:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 3 miesiące)
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach na ubezpieczenie społeczne (nie starsze niż 3 miesiące)
 • umowy:
  • kserokopia lub projekt umowy której ma dotyczyć poręczenie
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą przetargową
0
Kwota udzielonych poręczeń (w PLN)
0
Liczba udzielonych poręczeń

W celu ubiegania się o poręczenie, zapraszamy do kontaktu

DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A. 
Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. (23) 697 06 85
(23) 697 06 68

e-mail: gwarancje@darsa.pl