Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pożyczka inwestycyjna z premią II

Dla kogo?

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę lub oddział i prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Kwota

od 5 000 zł

do 1 000 000 zł

Okres spłaty

do 8 lat

(96 miesięcy)

Oprocentowanie

2,91% lub 4,36% zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis

lub od 6,6% do 9,9% na warunkach rynkowych

Karencja

do 12 miesięcy

Pożyczka inwestycyjna z premią udzielana jest BEZ PROWIZJI.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

 1. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
 2. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, ul. Pl. Zwycięstwa 16/3
 3. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
 4. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty Finansowe”, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/RPWM/16918/2019/III/DIF/180 z dnia 29 maja 2019 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią” wynosi 26 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 30 952 380,96 zł.


Dla kogo?


Kwota


Okres spłaty

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
 • wartość jednostkowej PIzP nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 1 000 000,00 zł.
 • maksymalne łączne zaangażowanie środków Instrumentu Finansowego wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek, liczone na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, nie może być wyższe niż 1 500 000,00 zł.
 • maksymalny okres spłaty PIzP nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat) od momentu jej uruchomienia, tj. od wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PIzP.
 • dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy (nie później niż 24 miesiące przed zakończeniem spłaty pożyczki), przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej PIzP.

Oprocentowanie,
opłaty, prowizje

Koszty kwalifikowane do finansowania PIzP

PIzP nie może być
przeznaczona na

 • stałe 2,91% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji realizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI)
 • stałe 4,36% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego
 • stałe od 6,6% do 9,9% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

Pośrednik Finansowy nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

 • maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy),
 • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
 • innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa.
 • inne, takie jak inwestycje w budynki w tym ich remonty, zakup środków transportu, zakup wyposażenia itp.
 • zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego.

MOŻLIWE JEST STOSOWANIE PREMII W POSTACI SUBSYDIOWANIA ODSETEK DO WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Pośrednik Finansowy może udzielić premii w postaci subsydiowania odsetek Ostatecznym Odbiorcom, w przypadku projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, w tym: przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

Premia udzielana jest poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych spłacanych przez Ostatecznego Odbiorcę do łącznej wysokości 75 000 zł na jednego Ostatecznego Odbiorcę.

Ostateczny Odbiorca zostanie zakwalifikowany do skorzystania z premii w postaci subsydiowania odsetek po spełnieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:

 • przedstawił opinię wyspecjalizowanej jednostki potwierdzającą, że inwestycja przyczyni się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska;
 • inwestycja jest realizowana na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;
 • inwestycja jest realizowana na obszarze o wysokiej stopie bezrobocia tj. określającym obszary o stopie bezrobocia wyższej od średniego poziomu bezrobocia dla województwa warmińsko-mazurskiego;
 • inwestycja jest ukierunkowana na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym;
 • inwestycja przyczynia się do tworzenia trwałych miejsc pracy.
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów,
 • spłata zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,
 • finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP,
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych,
 • współfinansowanie wydatków z innych Funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • finansowanie w całości inwestycji, w zakresie zakupu nieruchomości zarówno mieszkalnych jak i użytkowych.

Rozliczenie pożyczki

Rodzaje zabezpieczeń

Cel projektu

 • wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej pożyczki. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto przedsiębiorcom ubiegającym się o finansowanie, niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT.
 • weksel in blanco Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla
 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej,
 • gwarancja banku mającego siedzibę w kraju,
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
 • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,
 • notarialne poddanie się egzekucji,
 • hipoteka na:
 • prawie własności nieruchomości,
 • prawie współwłasności nieruchomości,
 • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku.
 • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez Kodeks Cywilny.

Niwelowanie luki finansowej w dostępie do finansowania zewnętrznego, tj. motywowanie docelowych odbiorców wsparcia do podejmowania działań mających na celu stabilizację rynkową przedsiębiorstwa, jego rozwój, rozbudowę oraz poprawę potencjału konkurencyjnego, a także inwestowanie w rozwój istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw. Ponadto, wsparcie ukierunkowane będzie na tworzenie efektu zachęty – pomoc finansową otrzymają w szczególności projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody.

W ramach projektu preferowane będą projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji zgodnie ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 z dnia 25 czerwca 2013 r. tj.: obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej, obszary o słabym dostępie do usług publicznych, obszary przygraniczne oraz inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego tj.: drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody.

Załączniki

Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0

W celu ubiegania się o pożyczkę, zapraszamy do kontaktu

Punkt Pożyczkowy w Działdowie

Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. (23) 697 06 79

(23) 697 06 84

(23) 697 06 83

e-mail: pozyczki@darsa.pl

Punkt Pożyczkowy w Szczytnie

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13, 12-100 Szczytno

tel. 571 293 195

e-mail: pozyczki@darsa.pl

Punkt Pożyczkowy w Ełku
Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu

Ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 lok. 2, 19-300 Ełk

tel. 572 222 050

e-mail: biuro@fundacjawnb.org.pl