Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Działdowska Agencja Rozwoju w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych, w skład którego wchodzą:

 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/RPWM/3021/2022/I/DIF/Z/441 z dnia 26 kwietnia 2022 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa” wynosi 6 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 6 315 789,47 zł.

Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do udzielenia, wypłacenia oraz rozliczenia co najmniej 4 Jednostkowych Pożyczek Inwestycyjno-Obrotowych PIO Ostatecznym Odbiorcom z terenu OSI Obszarów marginalizacji zgodnie ze Strategią rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 r. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją to:

 • Gminy miejsko-wiejskie:Biała Piska, Bisztynek, Kisielice, Korsze, Lidzbark, Mikołajki, Miłakowo, Orneta, Orzysz, Pieniężno, Reszel, Ruciane Nida, Ryn, Sępopol, Susz, Zalewo,
 • Gminy wiejskie: Banie Mazurskie, Barciany, Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Budry, Dubeninki, Działdowo, Godkowo, Górowo Iławeckie, Grodziczno, Grunwald, Kalinowo, Kętrzyn, Kolno, Kowale Oleckie, Kozłowo, Lelkowo, Lubomino, Małdyty, Markusy, Miłki, Nowe Miasto Lubawskie, Piecki, Płoskinia, Płośnica, Pozezdrze, Prostki, Rozogi, Rychliki, Srokowo, Stare Juchy, Świętajno, Wieliczki, Wilczęta, Wydminy.

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa PIO

Dla kogo?

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Kwota

od 10 000 zł

do 500 000 zł

Okres spłaty

do 7 lat

(84 miesiące)

Oprocentowanie

stałe 3,81% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis;

stałe, od 8,4% do 11,7% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych

Karencja

maksymalnie

12 miesięcy

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Dla kogo?

Przeznaczenie

Kwota

mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy najpóźniej na dzień zawarcia umowy pożyczki prowadzą działalność dłużej niż 3 lata i posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

 • z obszarów inteligentnej specjalizacjiwojewództwa warmińsko – mazurskiego „żywność wysokiej jakości” lub
 • podmiotów z wybranych branż dotkniętych skutkamiCovid – 19 o PKD:

Turystyka:
a. Dział 55 – Zakwaterowanie, tj. 

 • Podklasa 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • Podklasa 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego- zakwaterowania, 
 • Podklasa 55.30.Z Pola kempingowe,
 • Podklasa 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
 1. Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.
  Gastronomia:
 • Podklasa 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • Podklasa 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.

Wymagane jest aby Ostateczny Odbiorca posiadał co najmniej jeden z wyżej wymienionych PKD na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

 • inwestycje realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych np. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, zakup środków trwałych, procesy i narzędzia teleinformatyczne;
 • aktywa obrotowe do wysokości nie większej niż 50% Jednostkowej Pożyczki, w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczek na dostawy krótkoterminowe, przy czym ich przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie, co oznacza, że wydatki związane z takim zakupem nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką.

Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy.

Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Wsparcie może obejmować zakup nowych jak i używanych środków trwałych.

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa PIO nie może być przeznaczona m.in. na:

 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału,
 • finansowanie środków transportu (dotyczy również jachtów i łodzi)
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Pożyczkobiorcy;
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej.
 • od 10 000 zł do 500 000 zł,
 • Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej PIO nie więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę.


Okres spłaty

Oprocentowanie,
opłaty, prowizje


Rozliczenie pożyczki

 • maksymalny okres spłaty Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej PIO nie może być dłuższy niż 84 miesiące (7 lat);
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy od dnia uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
 • stałe 3,81%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
 • stałe, od 8,4% do 11,7% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych,
 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A. nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.
 • wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane przez Ostatecznego Odbiorcę w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. Pośrednik Finansowy może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki;
 • w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni ze względu na charakter inwestycji;
 • przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT.


Rodzaje zabezpieczeń


Załączniki

 • weksel in blanco Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla;
 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej;
 • hipoteka na nieruchomości;
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie;
 • zastaw rejestrowy;
 • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku;
 • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku;
 • przystąpienie do długu;
 • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0

W celu ubiegania się o pożyczkę, zapraszamy do kontaktu

PUNKT POŻYCZKOWY W DZIAŁDOWIE

Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. (23) 697 06 79 (Judyta)
(23) 697 06 61 (Agnieszka)
(23) 697 06 83 (Małgorzata)
(23) 697 06 84 (Tomasz)

email: darsa@darsa.pl

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU ŁUKTA
Ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta

 tel. 89 647 51 84

www.frrl.org.pl

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU „NIDA”
Ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

tel. 89 625 36 51

www.nida.pl