Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany w partnerstwie przez Nidzicką Fundację Rozwoju  NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A. świadczy wsparcie merytoryczne i finansowe w postaci dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej, spółki non profit  itp.) mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne kwalifikujące się wedle  określonych przesłanek zawartych w Rozdziale I pkt 5 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej  oraz osoby prawne tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp. Wysokość dotacji na utworzenie jednego nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne wynosi 24 000,00 zł. Jedno przedsiębiorstwo społeczne w ramach udziału w projekcie może uzyskać jednorazowo maksymalnie 10 dotacji na utworzenie miejsc pracy, tj. 240 000,00 zł. Jednocześnie wraz z uzyskaniem bezzwrotnej dotacji, przedsiębiorstwo społeczne ma możliwość uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego wypłacanego maksymalnie przez 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu tj. od 1500,00 zł /osobę/miesiąc do 2 000,00 zł/osobę/miesiąc. Przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne 6 miesięcy przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu tj. od 1000,00 zł/osobę/miesiąc do 1 500,00 zł/osobę/miesiąc. O bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej mogą ubiegać się także funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe. W przypadku tych drugich, warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest chęć przekształcenia organizacji w przedsiębiorstwo społecznej (jego ekonomizacja) lub już prowadzenie przez ngo działalności gospodarczej i spełnianie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie finansowe świadczone jest wraz ze wsparciem merytorycznym w postaci usług doradczych i szkoleniowych dotyczących zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych. Bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczone jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utworzenia i prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności:  składników majątku trwałego wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia w tym: środków transportu, zakupu używanych środków trwałych; wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia; dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe budynków i pomieszczeń) pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem; aktywów obrotowych – wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży);  zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

TERMINY NABORÓW FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Nr rekrutacji Przyjmowanie Formularzy Ocena formalna Spotkania rekrutacyjne
(doradca zawodowy, psycholog,
opiekun biznesowy)
Komisja Rekrutacyjna

2019r.

1/2019 03-14.06.2019r. 17 – 21.06.2019r. 24.06 – 04.07.2019r. do 12.07.2019r.
2/2019 02- 16.09.2019r. 17-23.09.2019r. 24.09-04.10.2019r. do 14.10.2019r.

2020r.

3/2020 15-29.07.2020r. 30.07.-06.08.2020r. 17-20.08.2020r. do 27.08.2020r.
4/2020 X-XI. 2020r. XI. 2020r. XI. 2020r. XI.2020r.

2021r.

5/2021 I-II. 2021r. I-II. 2021r. II-III. 2021r. II-III.2021r.

2022r.

6/2022 IX.2021r.-I.2022r. IX.2021r.-I.2022r. I-II. 2022r. I-II. 2022r.
 

TERMINY NABORÓW BIZNESPLANÓW

Nr rundy konkursowej Nabór dokumentów (14 dni) Ocena formalna (14 dni) Komisja Oceny Wniosków (7 dni) Lista rankingowa (10 dni)
2019r.
1/2019 22.07 -05.08.2019r. 06-20.08.2019r. 21-28.08.2019r. 29.08.-09.09.2019r.
2/2019 16-30.10.2019r. 31.10-14.11.2019r. 15-22.11.2019r. 25.11-3.12.2019r.
2020r.
3/2020 01-14.09.2020r. 15-28.09.2020r. 29.09-05.10.2020r. 03-15.10.2020r.
4/2020 XI.2020r. XI-XII.2020r. XII.2020r. XII.2020r.
2021r.
5/2021 III-IV.2021r. III-IV.2021r. IV.2021r. IV.2021r.
2022r.
6/2022 II-III.2022r. II-III.2022r. III.2022r. III.2022r.

Dane kontaktowe:

ul. Wł. Jagiełły 15 A, 13-200 Działdowo, telefon: 23 697 06 66, fax: 23 697 06 67, e-mail: darsa@darsa.pl; ips.dzialdowo@darsa.pl