Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000129760, NIP 571-10-00-706, wysokość kapitału zakładowego 1 432 800 PLN, kapitału wpłaconego 1 432 800 PLN, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15.

Dokumenty akcji można złożyć w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibą: 13-200 Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129760, NIP: 5711000706, kapitał zakładowy w wysokości 1 432 800 zł w całości opłacony.

Tekst jednolity Statutu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 8/2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z dnia 5 czerwca 2020 r.

AKCJONARIUSZE – SKŁAD AKCJONARIATU 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w %

Liczba głosów

Głosy w %

Gmina-Miasto Działdowo

2 834

79,12

2 834

67,00

Gmina  Działdowo

560

15,63

1120

26,48

PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie

95

2,65

95

2,25

Powiat Działdowski

50

1,40

100

2,36

Marek  Stefanina

20

0,56

40

0,95

Lidia Kozłowska-Obrębska

15

0,42

25

0,59

Daniel Borkowski

5

0,14

10

0,24

Anna Kraśniewska

3

0,08

6

0,14

Razem

3 582

100

4 230

100

Zobacz Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok:

Zobacz Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Zobacz Opinię Biegłego Rewidenta