Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury II

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

dla kogo?

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą

mający/ce siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

  kwota:

  maksymalna kwota pożyczki 300 000zł

  oprocentowanie:

  stałe od 7,1% do 10,4% w stosunku rocznym

  okres spłaty: 

  maksymalny okres finansowania 7 lat, dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 3 miesiące, a wszczególnych przypadkach 6 miesięcy

  koszty kwalifikowane do finansowania ze środków z pożyczki:

  są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto/netto (w zależności od sposobu rozliczania) na:

  INWESTYCYJNE:

  • zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości
  • zakup przedmiotów, o których powyżej nie zaliczonych do środków trwałych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych
  • zakup usług obcych np. roboty budowlane, remontowe, montażowe i instalacyjne, doradztwo, ekspertyzy, badania, analizy, szkolenia, promocja

  OBROTOWE:

  • zakup środków obrotowych (zwiększenie środków obrotowych firmy), przy czym dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • zakup towarów, materiałów i surowców

  rozliczenie pożyczki:

  pożyczkę należy wykorzystać zgodnie z celem na który została udzielona i udokumentować wydatki, tzn. przedstawić dokumenty zakupu w terminie 30 dni od daty uruchomienia

  rodzaje zabezpieczeń:

  • poręczenie wekslowe osób fizycznych
  • poręczenie funduszu Poręczeniowego
  • przewłaszczenie rzeczy ruchomych
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  • hipoteka na nieruchomości w postaci aktu notarialnego
  • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
  • inne dopuszczone przez kodeks cywilny akceptowane przez DAR S.A.


  Załączniki

  Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
  0
  Liczba udzielonych pożyczek
  0