Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

belka_pozyczka_pw

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w ramach Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka na rozwój turystyki”, w skład którego wchodzą::

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Pl. Świętego Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk
 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
 • Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizuje projekt w oparciu o Umowę Operacyjną nr 2/FEPW/4623/2024/V/EFRR/022 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację Instrumentu Finansowego: „Pożyczka na rozwój turystyki dla Polski Wschodniej”.

Pożyczka na rozwój turystyki jest udzielana ze środków Funduszu Powierniczego dla Polski Wschodniej w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 1.5. Pożyczki na rozwój turystyki, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje.

Wartość projektu : 33 333 333,34 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 25 500 000 zł

Cel szczegółowy – wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Pożyczka na rozwój turystyki dla Polski Wschodniej

Dla kogo?

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej i działających w branży turystycznej lub pokrewnych

Kwota

do 1 000 000 zł

Okres spłaty

do 7 lat

(84 miesiące)

Oprocentowanie

2% lub 1% zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub od 6,5% do 9,7% na warunkach rynkowych

Karencja

maksymalnie

12 miesięcy

Dla kogo?

Przeznaczenie

Kwota

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej (1), działające w  branży turystycznej i pokrewnych (2), prowadzące działalność określoną w kodach PKD, wskazanych m.in. w opracowaniu Rachunek satelitarny dla turystyki za lata 2018 i 2019.

(1)  Polska Wschodnia obejmuje obszar 6 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i regionalną część województwa mazowieckiego (region statystyczny mazowiecki regionalny – NUTS-2 – to powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski)

(2) Branże pokrewne – wszelkiego rodzaju usługi, z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów. Będzie to np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna – boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp.

  • Jednostkowe Pożyczki są przeznaczane na Inwestycje Końcowe realizowane na terenie Polski Wschodniej polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na:
   • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
   • dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
   • inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.
  • Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach Inwestycji Końcowej.
  • Maksymalna wartość pożyczki nie może być wyższa niż 1 000 000 zł,
  • Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać dwie Jednostkowe Pożyczki w ramach Limitu Pożyczki.

  Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej, bez względu na liczbę transz w jakich jest ona wypłacana.


   Okres spłaty

   Oprocentowanie,
   opłaty, prowizje


   Rozlicznie pożyczki

   • maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące (7 lat);
   • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy od dnia uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
   1. stałe 2%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
   2. stałe 1%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, dla inwestycji końcowych komplementarnych do produktów turystycznych objętych wsparciem priorytetu 5. FEPW i/lub realizowanych przez firmę prowadzącą działalność nie dłużej niż 3 lata,
   3. stałe, od 6,43% do 9,68% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

    Działdowska Agencja Rozwoju S.A. nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

   • wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki, przy czym termin ten określa datę końcową, do której mogą być wystawione dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.
   • w wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, w tym biorąc pod uwagę charakter Inwestycji Końcowej, na wniosek Ostatecznego Odbiorcy, Partner Finansujący może wydłużyć ten termin maksymalnie o 90 dni.


   Rodzaje zabezpieczeń


   Załączniki

   • weksel in blanco Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla
   • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej
   • hipoteka na nieruchomości
   • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie
   • zastaw rejestrowy
   • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku
   • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku
   • przystąpienie do długu
   • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego
   gołdap
   Lukta
   screp
   logo nida
   logo_h200px
   Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
   0
   Liczba udzielonych pożyczek
   0

   W celu ubiegania się o pożyczkę, zapraszamy do kontaktu

   DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A.

   Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

   tel. (23) 697 06 66
   (23) 697 06 77
   (23) 697 06 85
   (23) 697 06 79
   (23) 697 06 83
   666 055 915 – doradca mobilny – Szczytno

   email: darsa@darsa.pl

   STOWARZYSZENIE „CENTRUM ROZWOJU EKONOMICZNEGO PASŁĘKA”

   pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk
   tel. 55 248 10 91
   727 022 581
   email: pytania@screp.pl

   NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU „NIDA”

   ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
   tel. 89 625 36 51
   email: m.kosinska@nida.pl

   FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ W GOŁDAPI

   ul. Zwycięstwa 16 lok. 9, 19-500 Gołdap
   tel. 87 615 19 04
   email: fwpr@fwpr.org

   FUNDACJA ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

   ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
   tel. 89 647 51 84
   email: pozyczki@frrl.org.pl