Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Działdowska Agencja Rozwoju w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/RPWM/14119/2020/II/DIF/238 z dnia 05 marca 2020 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Rozwojowa” wynosi 6 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 7 058 823,52 zł.

Pożyczka rozwojowa

Dla kogo?

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Kwota

od 5 000 zł

do 1 000 000 zł

Okres spłaty

do 8 lat

(96 miesięcy)

Oprocentowanie

1,14% lub 1,91% zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis

lub od 8,4% do 11,7% na warunkach rynkowych

Karencja

maksymalnie

12 miesięcy

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Dla kogo?

Przeznaczenie

Kwota

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata, prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
 • przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego
 • przedsięwzięcia łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym (maksymalnie do 50% udziału w jednostkowej pożyczce ogółem) mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mającą na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej)
 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki

Pożyczka Rozwojowa nie może być przeznaczona na:

 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów  UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych
 • wartość Pożyczki Rozwojowej nie może być niższa niż 5 000 zł oraz wyższa niż 1 000 000 zł
 • wartość udzielonych jednostkowych pożyczek rozwojowych jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 500 000 zł


Okres spłaty

Oprocentowanie,
opłaty, prowizje


Rozliczenie pożyczki

 • maksymalny okres spłaty Pożyczki Rozwojowej nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat)
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki
 • stałe 1,14% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji realizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI)
 • stałe 1,91% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego tj.: drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody
 • stałe od 8,4% do 11,7% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych
 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A. nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji
 • wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane przez Ostatecznego Odbiorcę w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. Pośrednik Finansowy może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki
 • w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni ze względu na charakter inwestycji dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki
 • przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT


Rodzaje zabezpieczeń


Załączniki

 • weksel in blanco Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla
 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej
 • hipoteka na nieruchomości
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie
 • zastaw rejestrowy
 • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku
 • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku
 • przystąpienie do długu
 • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego
Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0

W celu ubiegania się o pożyczkę, zapraszamy do kontaktu

PUNKT POŻYCZKOWY W DZIAŁDOWIE

Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. (23) 697 06 79
(23) 697 06 61
(23) 697 06 85

email: pozyczki@darsa.pl

PUNKT POŻYCZKOWY W SZCZYTNIE

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13, 12-100 Szczytno

tel. 571 293 195

email: pozyczki@darsa.pl

PUNKT POŻYCZKOWY W EŁKU
FUNDACJA WSPARCIA NAUKI I BIZNESU
Ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 lok. 2, 19-300 Ełk

tel. 572 222 050

email: biuro@fundacjawnb.org.pl

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU ŁUKTA
Ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta

 tel. 89 647 51 84

www.frrl.org.pl

NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU „NIDA”
Ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

tel. 89 625 36 51

www.nida.pl