Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Poręczenia wadium

kliknij, aby poznać szczegóły

Poręczenia Spółdzielnie Socjalne

kliknij, aby poznać szczegóły

Poręczenia wadium

kliknij, aby poznać szczegóły

Poręczenia Spółdzielnie Socjalne

kliknij, aby poznać szczegóły

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jest jednym z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium lub należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Zabezpieczenie to udzielane jest na podstawie art. 45 ust. 6 pkt 5 i art. 148 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

Fundusz Gwarancyjny działający w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. funkcjonuje od 2006 roku.

Poręczenia wadium oraz poręczenia należytego wykonania umowy należą do grupy poręczeń cieszących się coraz większą popularnością. Jest doskonałą alternatywą dla zabezpieczeń w formie gotówkowej oraz gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych.

Oferta Funduszu skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, bądź osób podejmujących działalność gospodarczą mających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko – mazurskiego lub powiatów: mławskiego, żuromińskiego i brodnickiego, będących wykonawcami lub podwykonawcami, biorącymi udział w zamówieniach, w szczególności w przetargach na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przedsiębiorca ma możliwość uzyskania poręczenia jednorazowo lub w formie limitu udzielonego na okres 6 miesięcy, który pozwala mu uczestniczyć w kilku przetargach jednocześnie a także na spełnienie wymagań kontrahentów żądających przedstawienia zabezpieczenia realizacji kontraktu lub usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi.

Biorąc pod uwagę potrzeby przedsiębiorców wprowadziliśmy możliwość zawarcia długoterminowej Umowy o współpracy na udzielanie gwarancji wadium, właściwego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Zabezpiecza ona kilka wierzytelności, a ponadto znacznie wpływa na czas uzyskania poręczeń, w szczególności przedsiębiorcom zlokalizowanym w znacznej odległości od siedziby DAR S.A.

Proces udzielania poręczeń jest prosty i przejrzysty dla przedsiębiorcy. Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie, a czynnikiem nas wyróżniającym jest czas, w jakim podejmujemy decyzję.

Kwota udzielonych poręczeń (w PLN)
0
Liczba udzielonych poręczeń
0