Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Klauzula informacyjna

INFORMACJE OGÓLNE

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Działdowska Agencja Rozwoju S.A. (zwana dalej DAR S.A.), 13 – 200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 15.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@darsa.pl.

 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością DAR S.A. na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody w określonym celu,
  • 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w tym również w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta,
  • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. badanie satysfakcji klientów, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, wewnętrzne cele administracyjne DAR S.A., w tym statystyki, raportowania, sprawozdawczość, marketing bezpośredni).

 

ODBIORCY DANYCH        

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania z Panią/Panem umowy lub w celu wykonania ciążącego na DAR S.A. obowiązku prawnego, lub w oparciu o zgodę bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy DAR S.A., biura informacji kredytowej, Poczta Polska S.A., outsourcing IT, firmy windykacyjne, kancelarie prawnicze, banki, Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, przy czym zobowiązane są one do zachowania tajemnicy i poufności powierzonych danych.

 

PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

  • w zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub celu realizacji ewentualnych roszczeń,
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na DAR S.A. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez DAR S.A.,
  • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę – do czasu wycofania zgody,
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów DAR S.A. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienie przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegółowe informacje o przysługujących prawach, zamieszczono w zakładce Prawa osób wynikające z RODO.

 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy z DAR S.A., niepodanie danych w zakresie wskazanym przez administratora będzie skutkować odmową podjęcia współpracy.

 

PROFILOWANIE

dotyczy jedynie klientów Funduszu pożyczkowego

Państwa dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu wstępnej analizy zdolności pożyczkowej na podstawie dostarczonych przez Panią/Pana danych wprowadzanych w elektronicznym wniosku, nasi pracownicy oceniają, czy możemy przyznać Pani/Panu pożyczkę. Wdrożenie przez nas tego mechanizmu oznacza dla Klienta, że możemy wskutek decyzji naszego programu odmówić dalszego rozpatrywania wniosku. W takim wypadku Klient ma prawo zwrócenia się do nas z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego wniosku przez nasz personel. Taką prośbę można zgłosić na adres e-mail: darsa@darsa.pl, tel. 23 697 06 79.