Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

warmia_mazury_LOGO_RGB
wmarr_logo

Działdowska Agencja Rozwoju (dalej „DAR S.A.) w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych, w skład którego wchodzą:

 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym “Pożyczka Regionalna dla MŚP”.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2023/2/SI/ZZ/RPOWiM2014-2020/WIF z dnia 27 grudnia 2023 roku zawartą pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Podmiotem Zarządzającym, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Regionalna dla MŚP” wynosi 17 000 000 zł z udostępnionych przez Podmiot Zarządzający środków pochodzących z wkładu finansowego wniesionego w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z Instrumentów Finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020 oraz wkładu własnego Konsorcjum w wysokości nie niższej niż 171 717,17 zł.

Łączna wartość projektu wynosi 17 171 717,17 zł.

W ramach wyżej wymienionej Umowy, Konsorcjum świadczy usługę utworzenia, wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 85 Jednostkowych Pożyczek.

Pożyczka Regionalna dla MŚP

Dla kogo?

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Kwota

do 1 000 000 zł

Okres spłaty

do 7 lat

(84 miesiące)

Oprocentowanie

od 1,42% do 2,84%  zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis

lub

od 6,43% do 9,68% na warunkach rynkowych

Karencja

maksymalnie

12 miesięcy

Dla kogo?

Przeznaczenie

Kwota

mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego siedzibę lub oddział i prowadzą działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  Przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa warmińsko – mazurskiego związane ze wzrostem konkurencyjności, w tym:

  1. zakup środków trwałych, w tym maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu z wyłączeniem podgrupy KŚT 741 (według Klasyfikacji Środków Trwałych GUS), narzędzi, przyrządów, wyposażenia, innych ruchomości
  2. zakup nieruchomości, przy czym:
   • dopuszcza się finansowanie do wysokości 90% zakupu nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej pod warunkiem, że jest on uzasadniony realizacją przedsięwzięcia, w których prowadzona będzie działalność produkcyjna, rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami, oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. urządzenia/maszyny, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały, surowce,
   • w ramach przedsięwzięcia konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi mających związek z nabywaną nieruchomością,
   • finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego, nie przeznaczone do obrotu, nie stanowiące lokaty kapitału.
  3. zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  4. zakup usług obcych np. robót budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług transportowych, przy czym dopuszcza się finansowanie zakupu usług obcych, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, tzn. są związane z inwestycjami w zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, wymienionych w pkt 1, 2 i 3 powyżej,
  5. zakup środków obrotowych (kapitał obrotowy) w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczek na dostawy krótkoterminowe – do wysokości 30% pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

  Pożyczka może finansować:

  • do 100% wydatków w ramach Inwestycji – dla pożyczek do 500 000,00 zł,
  • do 80% wydatków w ramach Inwestycji – dla pożyczek powyżej 500 000,00 zł,

  Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

  Wsparcie może obejmować zakup nowych jak i używanych środków trwałych.

  • maksymalna wartość pożyczki nie może być wyższa niż 1 000 000 zł,
  • jeden Pożyczkobiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę.
  • łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy w ramach Umowy nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł.
  • udzielenie kolejnej pożyczki możliwe jest wyłącznie po całkowitym rozliczeniu poprzedniej Pożyczki.

  Pożyczka musi zostać wypłacona w maksymalnym terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki.


  Okres spłaty

  Oprocentowanie,
  opłaty, prowizje


  Rozliczenie pożyczki

  • maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące (7 lat);
  • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy od dnia uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
  1. stałe 1,42%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, dla inwestycji:
   • realizowanych przez podmioty działające na rynku nie dłużej niż 3 lata (na dzień udzielenia pożyczki),
   • realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej (zgodnie z załącznikiem do regulaminu),
   • realizowane na obszarach przygranicznych (powiaty: bartoszycki, braniewski, gołdapski, kętrzyński i węgorzewski),
   • realizowanych na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (zgodnie z załącznikiem do regulaminu),
   1. stałe 2,84%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, dla inwestycji:
    • wpływających na rozwój inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego, (https://biznes.warmia.mazury.pl/inteligentne-specjalizacje-warmii-i-mazur/)
    • wykazujących wpływ na oszczędność surowców i energii,
    • wykazujących wpływ na oszczędność emisji szkodliwych gazów do środowiska,
    • wykazujących wpływ na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa,
    • przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy,
     1. stałe, od 6,43% do 9,68% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

     Działdowska Agencja Rozwoju S.A. nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

     • wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane przez Ostatecznego Odbiorcę w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków,
     • Pośrednik Finansowy może przyjąć do rozliczenia pożyczki dokument wystawiony z datą przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Dokument przyjęty do rozliczenia musi być opłacony ze środków z otrzymanej pożyczki,
     • w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin rozliczenia może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni ze względu na charakter inwestycji,
     • przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT,
     • wydatki kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki muszą być ściśle związane z celami przedsięwzięcia i obejmować jedynie te elementy inwestycji Ostatecznych Odbiorców, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej nie zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone.


     Rodzaje zabezpieczeń


     Załączniki

     • weksel in blanco ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla,
     • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej
     • hipoteka na nieruchomości,
     • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,
     • zastaw rejestrowy,
     • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,
     • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku,
     • przystąpienie do długu,
     • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
     logo_h200px
     logo nida
     Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
     0
     Liczba udzielonych pożyczek
     0

     W celu ubiegania się o pożyczkę, zapraszamy do kontaktu

     DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A.

     Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

     tel. (23) 697 06 84
     (23) 697 06 83
     (23) 697 06 77
     (23) 697 06 79
     666 055 915 – doradca mobilny – Szczytno

     email: darsa@darsa.pl

     NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU „NIDA”
     Ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

     tel. 89 625 36 51

     www.nida.pl