Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Poręczenia SPO WKP

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – Działanie 1.2. realizowany, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, pomiędzy Działdowską Agencją Rozwoju S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2005 roku została podpisana umowa pomiędzy Działdowską Agencją Rozwoju S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego na kwotę dofinansowania równą 5000000PLN. Dofinansowanie projektu pn. “Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w Działdowie” współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – Działanie 1.2. Uzyskane środki pozwalają na udzielanie poręczeń od maja 2005 roku do chwili obecnej na warunkach określonych dla programu (SPO – WKP).

Warunki udzielania poręczeń w ramach SPO-WKP:

BENEFICJENTAMI mogą być:

  • małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Beneficjentów, których główne miejsce wykonywania działalności mieści się w powiecie działdowskim i powiatach z nim sąsiadujących

poręczenia udzielane są jako zabezpieczenie kredytów lub pożyczek przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z bieżącą i inwestycyjną działalnością gospodarczą

maksymalna kwota udzielanego zabezpieczenia do jednego kredytu/pożyczki wynosi 250000PLN, przy czym nie może przekroczyć 80% wartości zabezpieczanego kredytu lub pożyczki

koszty udzielonego poręczenia to jednorazowa prowizja za udzielenie poręczenia płatna w dniu podpisania umowy poręczenia

poręczenie udzielane jest na okres do momentu uregulowania należności wynikających z umowy kredytowej/pożyczki

poręczenia udzielane są w ramach pomocy de minimis


Załączniki

Kwota udzielonych poręczeń (w PLN)
0
Liczba udzielonych poręczeń
0