Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Poręczenia RPO WIM

“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, lata 2007-2013 – Działanie 1.2. realizowany, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, pomiędzy Działdowską Agencją Rozwoju S.A. a Województwem Warmińsko-Mazurskim.

W związku z podpisaną w dniu 06.11.2009 roku umową na realizację projektu pn. “Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 (RPO WiM), Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jako Członek Konsorcjum Funduszy Poręczeniowych udziela poręczeń do kredytów i pożyczek na zasadach określonych dla projektu RPO WiM. Projekt ten realizowany jest przez Konsorcjum Funduszy Poręczeniowych. Funkcje Lidera pełni DAR S.A. dbająca o poprawną realizację zadań wynikających z podpisanej umowy NR UDA-RPWM.01.02.02-28-002/09-00. W dniu 27.12.2012 roku Konsorcjum funduszy poręczeniowych podpisało kolejna umowę nr UDA-RPWM.01.02.02-28-001/12-00 na dofinansowanie funduszy poręczeniowych, która jest kontynuacją umowy z dnia 06.11.2009r. a warunki udzielania poręczeń w ramach nowej umowy są takie same jak w umowie z 2009 r.

Warunki udzielania poręczeń w ramach RPO-WiM:

BENEFICJENTAMI mogą być:

  • małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające swoją siedzibę lub inwestujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Beneficjentów, z terenu w powiatu działdowskiego i powiatów z nim sąsiadujących położonych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

• poręczenia udzielane są do kredytów lub pożyczek przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych podnoszących mobilność i konkurencyjność przedsiębiorstw, związanych z bieżącą i inwestycyjną działalnością gospodarczą

maksymalna kwota udzielanego zabezpieczenia do jednego kredytu/pożyczki wynosi 500000PLN, przy czym nie może przekroczyć 50% wartości zabezpieczanego kredytu lub pożyczki i 80% przy poręczeniu do kwoty 250000PLN

koszty udzielonego poręczenia to jednorazowa prowizja za udzielenie poręczenia płatna w dniu podpisania umowy poręczenia

UWAGA !!!!! Aktualnie poręczenia udzielane na okres do 5 lat w ramach projektów są nieodpłatne

poręczenie udzielane jest na okres do momentu uregulowania należności wynikających z umowy kredytowej/pożyczki

poręczenia udzielane są w ramach pomocy de minimis


Załączniki

Kwota udzielonych poręczeń (w PLN)
0
Liczba udzielonych poręczeń
0