Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

“Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż jako Członek Konsorcjum realizuje rządowy projekt “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz powiatu mławskiego i żuromińskiego. Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” realizowany jest przez jedyny państwowy bank w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatorem Programu jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, na zlecenie którego BGK będzie zarządzać Programem przez cały okres jego funkcjonowania. Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej w 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, niezatrudnionych oraz niewykonujących innej pracy zarobkowej studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. licencjackich i magisterskich oraz absolwentów szkół średnich i wyższych tj. I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu. Przedsiębiorcy natomiast mogą ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Oferowane wsparcie w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”:

Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
0
Liczba udzielonych pożyczek
0