Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo (dalej „DAR S.A.”) ogłasza nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki Regionalnej dla MŚP”, na podstawie Umowy Operacyjnej Nr 2023/2/SI/ZZ/RPOWiM2014-2020/WIF zawartej w dniu 27 grudnia 2023 roku (dalej „Umowa”) z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (dalej „Zamawiający”) i  Działdowską Agencją Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo reprezentującą Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Regionalna dla MŚP” (dalej „Konsorcjum”), w skład którego wchodzą Członkowie Konsorcjum, tj.:

  1. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo,
  2. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica,

w celu realizacji przez Konsorcjum zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym “Pożyczka Regionalna dla MŚP”.

Pożyczki udzielane są przez Konsorcjum ze środków udostępnionych przez Zamawiającego w wysokości 17 000 000,00 zł pochodzących z wkładu finansowego wniesionego w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z Instrumentów Finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz wkładu własnego Konsorcjum w wysokości nie niższej niż 171 717,17 zł. Oznacza to, że w Okresie Budowy Portfela alokacja łącznie wynosi 17 171 717,17 zł. Pożyczki udzielane będą do wyczerpania tej kwoty.

W ramach wyżej wymienionej Umowy, Konsorcjum świadczy usługę utworzenia, wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 85 Jednostkowych Pożyczek, w związku z czym – mając na uwadze obowiązek realizacji wyżej wymienionego wskaźnika – Konsorcjum zastrzega sobie prawo do przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczek według poniższych zasad.

Wnioski o udzielenie pożyczki można będzie składać w trybie ogłaszanych naborów cząstkowych.

Nabór nr 1 rozpocznie się w dniu 19 stycznia 2024 r.  od godz. 9.00 i będzie prowadzony do czasu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 6 000 000 zł z zastrzeżeniem, iż liczba przyjętych wniosków w przedziale kwotowym od 600 000 zł do 1 000 000 zł nie będzie większa niż 3 sztuki.

Informacje o termiach i kryteriach kolejnych naborów będą publikowane na stronach internetowych Członków Konsorcjum.

Dokumenty oraz niezbędne informacje dotyczące udzielenia pożyczki dostępne będą na stronie www.darsa.pl w zakładce:

POŻYCZKI > Pożyczka Regionalna MŚP

Wnioski będzie można składać:

  1. w wersji papierowej na adres: Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;
  2. w wersji elektronicznej za pomocą maila darsa@darsa.pl– tylko dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym.

WAŻNA INFORMACJA

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o pożyczkę wraz ze wszystkimi oświadczeniami, upoważnieniami oraz wymaganymi załącznikami.

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków nie będą rejestrowane do czasu uzupełnienia dokumentacji.

Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie według kolejności rejestracji, z zastrzeżeniem, że na termin końcowej oceny wniosku wpływ ma kompletność złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Oznacza to, że ocena wniosku niekompletnego złożonego wcześniej, zostanie przeprowadzona po ocenie wniosku kompletnego złożonego później. W takiej też kolejności będą podejmowane przez Zarząd DAR S.A. decyzje w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia pożyczki.

Kategorie: