Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo (dalej „DAR S.A.”) ogłasza nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki Regionalnej dla MŚP”, na podstawie Umowy Operacyjnej Nr 2023/2/SI/ZZ/RPOWiM2014-2020/WIF zawartej w dniu 27 grudnia 2023 roku (dalej „Umowa”) z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (dalej „Zamawiający”) i Działdowską Agencją Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo reprezentującą Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Regionalna dla MŚP” (dalej „Konsorcjum”), w skład którego wchodzą Członkowie Konsorcjum, tj.:

  1. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo,
  2. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica,

w celu realizacji przez Konsorcjum zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym “Pożyczka Regionalna dla MŚP”.

Pożyczki udzielane są przez Konsorcjum ze środków udostępnionych przez Zamawiającego w wysokości 17 000 000,00 zł pochodzących z wkładu finansowego wniesionego w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z Instrumentów Finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz wkładu własnego Konsorcjum w wysokości nie niższej niż 171 717,17 zł. Oznacza to, że w Okresie Budowy Portfela alokacja łącznie wynosi 17 171 717,17 zł. Pożyczki udzielane będą do wyczerpania tej kwoty.

W ramach wyżej wymienionej Umowy, Konsorcjum świadczy usługę utworzenia, wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 85 Jednostkowych Pożyczek, w związku z czym – mając na uwadze obowiązek realizacji wyżej wymienionego wskaźnika – Konsorcjum zastrzega sobie prawo do przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczek według poniższych zasad.

Nabór nr 2 rozpocznie się w dniu 02 kwietnia 2024r. od godz. 12.00 i będzie prowadzony do wyczerpania środków przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego.

Dokumenty oraz niezbędne informacje dotyczące udzielenia pożyczki dostępne będą na stronie www.darsa.pl w zakładce: POŻYCZKI > Pożyczka Regionalna MŚP

Wnioski będzie można składać:

  1. w wersji papierowej na adres: Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;
  2. w wersji elektronicznej za pomocą maila darsa@darsa.pl– tylko dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym.

 WAŻNE INFORMACJE

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o pożyczkę wraz ze wszystkimi oświadczeniami, upoważnieniami oraz wymaganymi załącznikami.

Wnioski niespełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków nie będą rejestrowane do czasu uzupełnienia dokumentacji.

Ze względu na obowiązek realizacji przez Konsorcjum wymienionego powyżej wskaźnika ilościowego udzielonych Jednostkowych Pożyczek, każdorazowe złożenie wniosku winno zostać poprzedzone konsultacją telefoniczną z Pracownikiem DAR S.A. w celu zweryfikowania m.in. dostępności środków, kwoty i zakresu finansowania. Wnioski w kwotach przekraczających możliwość ich udzielenia w ramach dostępnych środków będą umieszczane bez rejestracji na liście rezerwowej, o czym DAR S.A. poinformuje Wnioskodawcę pisemnie.

Kategorie: