Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibą: 13-200 Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129760, NIP: 5711000706, kapitał zakładowy w wysokości 1 432 800 zł w całości opłacony.

Tekst jednolity Statutu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r.
 
  

AKCJONARIUSZE - SKŁAD AKCJONARIATU 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w %

Liczba głosów

Głosy w %

Miasto Działdowo

2 834

79,12

2 834

67,00

Gmina  Działdowo

560

15,63

1120

26,48

PGKiM Sp. z o.o. w Działdowie

95

2,65

95

2,25

Powiat Działdowski

50

1,40

100

2,36

Marek  Stefanina

20

0,56

40

0,95

Lidia Kozłowska-Obrębska

15

0,42

25

0,59

Daniel Borkowski

5

0,14

10

0,24

Anna Kraśniewska

3

0,08

6

0,14

Razem

3 582

100

4 230

100