Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

wraz ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza

KONKURS ZAMKNIĘTY

 w ramach rundy konkursowej nr III

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO – JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

dla istniejących przedsiębiorstw społecznych

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

Dostępna pula środków: 96 000 zł (4 jednorazowe dotacje inwestycyjne)

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 06.07.2018r. do 16.07.2018r. godz. 10:00.
 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej należy składać bezpośrednio do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Ostateczny termin złożenia wniosków 16.07.2018 r. godz. 10:00.
  3. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającej wersję dokumentów word i skan (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2b oraz Załącznik nr 4). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
  4. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  5. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  6. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
  7. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  8. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”.
  9. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  10. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  11. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  12. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  13. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w par. 7 ust. 3 pkt. 3, Regulaminu przyznawania środków finansowych.
 3. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 - pobierz załączniki dla Istniejących przedsiębiorstw społecznych

 - pobierz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych

Dodano: 06-07-2018

Dodano: 16-05-2018

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

wraz ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza

KONKURS ZAMKNIĘTY

 w ramach rundy konkursowej nr I  i II wraz z naborem uzupełniającym, na składanie

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 01.04.2018r. do 31.08.2018r.

w godzinach 7.30-15.30

Miejsce składania wniosków:

FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W DZIAŁDOWIE,

ul. Władysława Jagiełły 15,
13 - 200 Działdowo

 

Wsparcie pomostowe może być udzielone podmiotom ekonomii społecznej, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach I rundy konkursowej wraz z naborem uzupełniającym.

Wsparcie ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu uzyskania stabilności funkcjonowania i przygotowanie do w pełni samodzielnego funkcjonowania poprzez pokrycie niezbędnych opłat, w ramach katalogu wydatków wymienionych w § 10 pkt 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

Wymagane dokumenty:

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który złoży prawidłowo sporządzony komplet dokumentów tj.:

 1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - Załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów - Załącznik nr 22 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 5. Kopię dokumentu poświadczającego zgłoszenie BP jako płatnika ZUS (z potwierdzeniem wpływu do ZUS);
 6. Kopię dokumentu/ów poświadczającego/ych zgłoszenie pracownika/ów do ubezpieczenia w ZUS (z potwierdzeniem wpływu do ZUS);
 7. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu/ów będącego/ych podstawą zatrudnienia pracownika/ów przez przedsiębiorstwo społeczne (np. umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę).

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami należy przygotować w formie papierowej, w jednym egzemplarzu. Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”.

Procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego odbywała się będzie zgodnie z § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

 

Dodano: 21-03-2018

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

wraz ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza 

KONKURS ZAMKNIĘTY

 w ramach rundy konkursowej nr I i II wraz z naborem uzupełniającym, na składanie

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

Wsparcie pomostowe przedłużone może być udzielone podmiotom ekonomii społecznej, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach I rundy konkursowej wraz z naborem uzupełniającym.

Wsparcie ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu uzyskania stabilności funkcjonowania i przygotowanie do w pełni samodzielnego funkcjonowania poprzez pokrycie niezbędnych opłat, w ramach katalogu wydatków wymienionych w § 10 pkt 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych.  

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
  Termin składania wniosków: od  03.01.2018r. do 31.12.2018r.
 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać bezpośrednio do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”;
  8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w par. 10 ust. 6 odpowiednio pkt. a, b, c, d, e Regulaminu przyznawania środków finansowych.
 3. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - Załącznik nr 20 do Regulaminu przyznawania środków finansowych
  2. opinię opiekuna biznesowego dotyczącą przedsiębiorstwa społecznego ubiegającego się o przedłużone wsparcie pomostowe (Załącznik nr 3);
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 8);
  4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 11);
  5. oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów (Załącznik nr 22);
  6. kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem obowiązujących umów potwierdzających zatrudnienie poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie społecznym (np. umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę);
  7. oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US;
  8. bilans oraz rachunek zysków strat za ostatnie 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;
  9. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę, np. umowy o współpracy, zawarte kontrakty, materiały promocyjne itp.

 

Dodano: 19-12-2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza

KONKURS ZAMKNIĘTY

 w ramach rundy konkursowej nr I i II  na składanie

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 20.11.2017r. do 31.03.2018r.

w godzinach 7.30-15.30

Miejsce składania wniosków:

FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W DZIAŁDOWIE,

ul. Władysława Jagiełły 15,
13 - 200 Działdowo

Wsparcie ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu uzyskania stabilności funkcjonowania i przygotowanie do w pełni samodzielnego funkcjonowania poprzez pokrycie niezbędnych opłat, w ramach katalogu wydatków wymienionych w § 10 pkt 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych. 

Wymagane dokumenty:

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który złoży prawidłowo sporządzony komplet dokumentów tj.:

 1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - Załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów - Załącznik nr 22 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 5. Kopię dokumentu/ów poświadczającego/ych zgłoszenie pracownika/ów do ubezpieczenia w ZUS (z potwierdzeniem wpływu do ZUS)
 6. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu/ów będącego/ych podstawą zatrudnienia pracownika/ów przez przedsiębiorstwo społeczne (np. umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami należy przygotować w formie papierowej, w jednym egzemplarzu. Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”.

Procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego odbywała się będzie zgodnie z § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych.  

Dodano: 21-11-2017

LISTY RANKINGOWE

Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych lub w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych  w przedsiębiorstwa społeczne - II runda konkursowa. 

Komisja Oceny Wniosków w ramach II rundy konkursowej, oceniła pozytywnie 12 wniosków o JDI przyznając dotację na łączną kwotę:  1 078 980,00 , z czego możliwość sfinansowania 8 stanowisk pracy w podmiotach istniejących uzależniona jest od dokonania przesunięć środków w budżecie projektu. W związku z okresem oczekiwania na decyzję Instytucji Zarządzającej RPO WiM, DAR S.A. zamieszcza dwie listy rankingowe w podziale na kategorie podmiotów.

 

- zobacz listę rankingową - podmioty nowo powstałe lub przekształcające się 

- zobacz listę rankingową - podmioty podmioty istniejące

 

Dodano: 17-11-2017

 

Wykaz wniosków złożonych w ramach II rundy konkursowej o przyznanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla nowo powstałych lub istniejących przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej dążących do przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne, które zostały rozpatrzone w trakcie oceny merytorycznej.

Informujemy, iż pozytywna ocena wniosku nie jest równoznaczna z udzieleniem dotacji. Na chwilę obecną pula środków jaką dysponujemy w ramach projektu nie jest wystarczająca dla poszczególnych grup podmiotów, które uzyskały decyzję pozytywną. W związku z powyższym Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jako Lider projektu wystąpiła do Instytucji Zarządzającej RPO WiM z zapytaniem. 

Lista rankingowa wskazująca jednoznacznie Wnioski, które zostały zakwalifikowane i otrzymają wsparcie finansowe – w postaci jednorazowych dotacji inwestycyjnych zostanie zamieszczona niezwłocznie po uzyskaniu stosownej odpowiedzi w przedmiocie sprawy z Instytucji Zarządzającej RPO WiM.

  - zobacz listę wniosków 

Dodano: 06-11-2017

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje o zmianie Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych

Dodano: 16-10-2017

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza

KONKURS ZAMKNIĘTY

 w ramach rundy konkursowej nr I wraz z naborem uzupełniającym, na składanie

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Wsparcie pomostowe może być udzielone podmiotom ekonomii społecznej, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach I rundy konkursowej wraz z naborem uzupełniającym.

Wsparcie ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu uzyskania stabilności funkcjonowania i przygotowanie do w pełni samodzielnego funkcjonowania poprzez pokrycie niezbędnych opłat, w ramach katalogu wydatków wymienionych w § 10 pkt 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych.  

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

  Termin składania wniosków: od 15.09.2017r. do 30.11.2017r.

 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać bezpośrednio do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”;
  8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w par. 10 ust. 6 odpowiednio pkt. a, b, c, d, e Regulaminu przyznawania środków finansowych.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych);
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych);
  3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych);
  4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów – (Załącznik nr 22 do Regulaminu przyznawania środków finansowych);
  5. kopię dokumentu/ów poświadczającego/ych zgłoszenie pracownika/ów do ubezpieczenia w ZUS (z potwierdzeniem wpływu do ZUS);
  6. kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umów potwierdzających zatrudnienie poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie społecznym (np. umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę).

 

Dodano: 15-09-2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

wraz ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

informuje, iż termin składania Wniosków o Przyznanie Wsparcia Finansowego – Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach II rundy konkursowej

został wydłużony do 08.09.2017 roku do godz. 15:30.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, przy ul. Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres (decyduje data wpływu do Funduszu).

 

 

Dodano: 31-08-2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

wraz ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza

KONKURS ZAMKNIĘTY

 w ramach rundy konkursowej nr II

na składanie

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO – JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 Termin składania wniosków: od 19.07.2017r. do 31.08.2017r.

 

 1. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej należy składać bezpośrednio do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającej wersję dokumentów word i skan (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2a lub 2b oraz Załącznik nr 4). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”;
  8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w par. 7 ust. 3 odpowiednio pkt. 1, 2, 3, 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

 

 1. Załączniki do pobrania:

 - pobierz załączniki dla Nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych - dotyczy osób fizycznych

 - pobierz załączniki dla Nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych -dotyczy osób prawnych

 - pobierz załączniki dla Istniejących przedsiębiorstw społecznych

 - pobierz załączniki dla Podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne

 - pobierz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych

Dodano: 19-07-2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza

KONKURS ZAMKNIĘTY

 w ramach rundy konkursowej nr I wraz z naborem uzupełniającym, na składanie

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 11.07.2017r. do 31.08.2017r.

w godzinach 7.30-15.30

Miejsce składania wniosków:

FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W DZIAŁDOWIE

Władysława Jagiełły 15 
13 - 200 Działdowo

 

Wsparcie pomostowe może być udzielone podmiotom ekonomii społecznej, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach I rundy konkursowej wraz z naborem uzupełniającym.

Wsparcie ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu uzyskania stabilności funkcjonowania i przygotowanie do w pełni samodzielnego funkcjonowania poprzez pokrycie niezbędnych opłat, w ramach katalogu wydatków wymienionych w § 10 pkt 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych.  

 

Wymagane dokumenty:

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który złoży prawidłowo sporządzony komplet dokumentów tj.:

 1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - Załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów - Załącznik nr 22 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
 5. Kopię dokumentu/ów poświadczającego/ych zgłoszenie pracownika/ów do ubezpieczenia w ZUS (z potwierdzeniem wpływu do ZUS)
 6. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu/ów będącego/ych podstawą zatrudnienia pracownika/ów przez przedsiębiorstwo społeczne (np. umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami należy przygotować w formie papierowej, w jednym egzemplarzu. Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”.

Procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego odbywała się będzie zgodnie z § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych.  

Dodano: 11-07-2017

 

LISTA RANKINGOWA

Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych lub w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych  w przedsiębiorstwa społeczne - I runda konkursowa wraz z naborem uzupełniającym

 

Komisja Oceny Wniosków w ramach I rundy konkursowej wraz z naborem uzupełniającym, przyznała jednorazową dotację inwestycyjną dla 9 podmiotów na łączną kwotę: 935 400,00 zł.

  - zobacz listę rankingową

Ponadto informujemy, iż Komisja Oceny Wniosków odstąpiła od oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z uwagi na brak możliwości dokonania rzetelnej i pełnej oceny. Ustalono, iż na obecnym etapie realizacji projektu, przyznawania jednorazowych dotacji inwestycyjnych a przed zawiązaniem prawnym podmiotów a zwłaszcza  przed zatrudnieniem osób dotacyjnych wskazanych we wnioskach, nie możliwe jest przekazanie do Operatora informacji z zakresu potwierdzenia wymogu dotyczącego zatrudnienia poszczególnych osób.

 

W związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie ogłoszony Konkurs zamknięty w ramach rundy I konkursowej wraz z naborem uzupełniającym na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodano: 25-06-2017

Informujemy, iż w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” dokonano zmiany w Regulaminie Wsparcia Finansowego. Obecnie obowiązujący regulamin to Regulamin Przyznawania Środków Finansowych..

 

- zobacz Aktualny Regulamin Przyznawania Środków Finansowych

Dodano: 23-06-2017

 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wpłynęło 8 wniosków o jednorazową dotacje inwestycyjną. Wszystkie złożone wnioski zawierają braki formalne.

W związku z powyższym do każdego Wnioskodawcy zostanie wysłany e-mail zawierający pismo z uwagami oraz w przypadku braku dokumentu określony załącznik do wypełnienia. Uzupełnienia/poprawy braków formalnych należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail. Jeżeli jakieś zagadnienie będzie budziło wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po uzupełnieniu/poprawie braków formalnych DAR S.A. dokona ponownej formalnej weryfikacji złożonych dokumentów. Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną rekomendowane do oceny merytorycznej.

Mając na uwadze powyższe DAR S.A. wydłuża ocenę formalną do 14 kwietnia 2017 roku.

Dodano: 07-04-2017

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

informuje, iż termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz  podstawowe wsparcie pomostowe w ramach I rundy konkursowej

został wydłużony do 31.03.2017 roku.

  

Dodano: 24-03-2017

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz  podstawowe wsparcie pomostowe wraz  z załącznikami

w ramach I rundy konkursowej będą przyjmowane w  terminie od 06 do 24 marca 2017 roku

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej), pocztą lub kurierem w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej  w Działdowie (13-200) przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu: www.owes.com.pl oraz www.darsa.pl w zakładce  Ekonomia społeczna - OWES Olsztyn – Dokumenty.

 

Dodano: 24-02-2017

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza nabór uzupełniający w ramach I rundy konkursowej

w terminie od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 15 maja 2017 roku do godz. 10.00.

Dodano: 28-04-2017