Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Seminarium medyczne
"Ochrona prawna podczas wykonywania
zawodu ratownika medycznego"

Lp.

 

Godzina

od – do

Temat wykładu

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy /prowadzącego – kwalifikacje

(zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 08.09.2006 r. z późn. zm.)

 

Liczba
godzin dydakt.

1.

10:00 – 10:45

Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego

radca prawny Paweł Strzelec

1

2.

10:45 – 11:30

Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego

radca prawny Paweł Strzelec

1

3.

11:30 – 12:15

Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego

radca prawny Paweł Strzelec

1

4.

12:45 – 13:30

Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego

radca prawny Paweł Strzelec

1

5.

13:30 – 14:15

Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego

radca prawny Paweł Strzelec

1

6.

14:15 – 15:00

Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego

radca prawny Paweł Strzelec

1

7.

15:30 – 16:15

Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego

radca prawny Paweł Strzelec

1

8.

16:15 – 17:00

Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego

radca prawny Paweł Strzelec

1

Razem liczba godzin

8

Oświadczam, że Program seminarium jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Jednocześnie w przypadku zmiany kadry dydaktycznej zobowiązuję się do zastąpienia jej osobami o nie mniejszym doświadczeniu w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych oraz w prowadzeniu kursów i innych szkoleń.

Miejsce odbywania się seminarium:

Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, ul. Polna 11 a, 13 – 200 Działdowo

 Pobierz kartę zgłoszeniową

Projekt ten realizujemy na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu “Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” Nr UDA-RPWM.01.02.02-28-001/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 (RPO WiM), OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe.