Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Konkurs 25-08-2020

Informujemy o kolejnym naborze wniosków skierowanych do przedsiębiorców o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – konkurs numer RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/20 (Oś 10, Działanie 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020).

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), przy czym w konkursie zawęziliśmy grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu do wnioskodawców, którzy:

  • utworzą lub prowadzą żłobek,
  • utworzą lub prowadzą klub dziecięcy.

Miejsca opieki mogą być tworzone również u dziennych opiekunów, natomiast z uwagi na ich status osób fizycznych, nie mogą oni występować w konkursie w roli wnioskodawców. W takiej roli występować mogą podmioty, które zatrudniają dziennych opiekunów (gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna (obligatoryjnie)
  2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (fakultatywnie)

Termin, od którego można składać wnioski 25 sierpnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski 15 września 2020 r.

 

Wszelkie niezbędne informacje znaleźć można na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko – Mazurskiego