Pożyczki na Rozwój Turystyki  udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ze środków wkładu własnego wnoszonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w związku z realizacją Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka  finansowanego ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.

  dla kogo:

 • instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej w branży turystycznej i okołoturystycznej w ramach następujących działów i grup PKD:
  • 55 - Zakwaterowanie;
  • 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
  • 50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
  • 50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski;
  • 50.1 - Transport lotniczy pasażerski;
  • 52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
  • 77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  • 77.21 - Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79 - Działalność związana z turystyką;
  • 86 - Opieka zdrowotna;
  • 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
  • 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
  • 96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
  • 47 - Handel detaliczny;
  • 03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
  • 10.52 - Produkcja lodów;
  • 10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  • 16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
  • 20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
  • 32 - Pozostała produkcja wyrobów;
  • 74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 • poza rodzajami działalności wymienionymi  powyżej, o wsparcie mogą również ubiegać się Ostateczni Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej (zgodnie z typami przedsięwzięć opisanymi poniżej):
  • obiekty noclegowe;
  • obiekty gastronomiczne;
  • infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
  • infrastruktura turystyki zdrowotnej;
  • infrastruktura kultury i rozrywki;
  • transport turystyczny;
  • organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
  • ekologiczne produkty;
  • produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
  • przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło
  • inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

  kwota: wartość pożyczki na Rozwój Turystyki maksymalnie do 500 000 zł.

  wkład własny w koszcie realizowanego przedsięwzięcia:

 • 20% kwoty pożyczki (forma finansowa lub rzeczowa),
 • wkład własny nie jest wymagany w przypadku:
  • realizacji przedsięwzięć dotyczących obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
  • realizacji przedsięwzięć przez przedsiębiorstwa w fazie start-up (tj. działających nie dłużej niż 2 lata).

  okres spłaty: 

 • 60 miesięcy (5 lat) maksymalny okres spłaty pożyczki od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki,
 • w przypadku pożyczki o wartości powyżej 250 000 zł, dopuszcza się wydłużenie okresu spłaty do maksymalnie 84 miesięcy  (7 lat)  od momentu jej uruchomienia, pod warunkiem, że wydatki na roboty budowlane (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury) stanowią co najmniej 50% wartości pożyczki,
 • dopuszczalny maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

  zatrudnienie:

 • udzielenie pożyczki na Rozwój Turystyki powinno skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy przez MŚP, co powinno zostać potwierdzone przez Ostatecznego Odbiorcę poprzez złożenie oświadczeń o utworzonych miejscach pracy i okresie zatrudnienia, na etapie ubiegania się o wsparcie oraz po 24 miesiącach jego udzielenia.

  oprocentowanie:

 • stałe 1,84% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
 • stałe 0,92% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis w przypadku:
  • pożyczki udzielonej MŚP na przedsięwzięcie mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
  • pożyczki udzielonej przedsiębiorstwu start-up (tj. działających nie dłużej niż 2 lata).

Oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

  opłaty i prowizje: Pośrednik Finansowy nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

  koszty kwalifikowane do finansowania:

 • prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury),
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
  • przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej),
  • przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu/nieruchomości (maksymalny udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%),
  • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:
   • nowy lub używany środek transportu (nie starszy niż 5 - lat), z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczony do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej,
   • wyłącznie przez MSP prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej oraz posiadające na na tym terenie siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
 • jako element przedsięwzięć, może dotyczyć wydatków:
  • związanych z wykorzystywaniem technik informacyjno-komunikacyjnych,
  • związanych z bieżącą/obrotową działalnością, na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

  ograniczenia w finansowaniu: Pożyczki na Rozwój Turystyki nie może być udzielona na:

 • pokrycie wydatków poniesionych przez Ostatecznego Odbiorcę przed dniem otrzymania wsparcia, tzn. wydatków za które zapłata nastąpiła przed dniem udzielenia pożyczki,
 • finansowanie działalność polegającej na:
 • promocji turystycznej;
 • rewitalizacji przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich);
 • organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, festiwale, koncerty, targi, itp.,
 • przedsięwzięcia których celem jest pokrywanie wyłącznie bieżącej/ obrotowej działalności Ostatecznego Odbiorcy,
 • finansowanie w całości lub części wydatków pokrytych uprzednio ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • finansowanie w całości lub części wydatków planowanych do zrefundowania ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • finansowanie spłat zobowiązań publiczno - prawnych Ostatecznego Odbiorcy, refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

  rozliczenie pożyczki:

 • Wydatkowanie środków Pożyczki na Rozwój Turystyki musi zostać należycie udokumentowane przez Ostatecznego Odbiorcę w pełnej kwocie Jednostkowej Pożyczki w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu do 180 dni od dnia uruchomienia Pożyczki na Rozwój Turystyki, ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto przez przedsiębiorców ubiegającym się o finansowanie, niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT. 

  rodzaje zabezpieczeń:

 • weksel in blanco Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla
 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej,
 • gwarancja banku mającego siedzibę w kraju,
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
 • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,
 • notarialne poddanie się egzekucji,
 • hipoteka na:
  • prawie własności nieruchomości,
  • prawie współwłasności nieruchomości,
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku.
 • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez Kodeks Cywilny.

 Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

  w celu ubiegania się o pożyczkę zapraszamy do kontaktu:

Punkt Pożyczkowy w Działdowie

ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 06 61

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkt Pożyczkowy w Szczytnie

ul. Odrodzenia 40, 12-100 Szczytno

tel. 0508 198 523

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkt Pożyczkowy w Ełku

Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu

ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 lok. 2, 19-300 Ełk

tel. 572 222 050

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  Regulamin

  Wzór umowy na warunkach rynkowych

  Wzór umowy z pomocą de minimis

  Karta produktu

Wersje monochromatyczne       Wersje kolorowe
Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami i oświadczeniami   Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami i oświadczeniami
Wniosek o pomoc de minimis, formularz, oświadczenia   Wniosek o pomoc de minimis, formularz, oświadczenia

 Upoważnienie konsumenta do InfoMonitor

 Upoważnienie przedsiębiorcy do InfoMonitor

  


Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju