Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Działdowska Agencja Rozwoju S.A uprzejmie informuje, iż na podstawie podpisanej w dniu 29 listopada 2016 roku Umowy o dofinasowanie projektu nr RPWM.11.03.01-28-0007/16-00 realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie projekt pn. OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w OLSZTYNIE.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku od 15 do 64 lat zagrożone  ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy) zamieszkujące na terenie jednego z 5 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego tj.: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyn.

W ramach realizacji projektu OWES w Olsztynie świadczone będą:

> usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe w tym m.in.:

  • wspieranie tworzenia grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze;
  • udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach inkubatorów przedsiębiorczości społecznej;
  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia
    i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej lub przystąpienia do istniejących przedsiębiorstw społecznych;
  • doradztwo indywidualne i grupowe, specjalistyczne i biznesowe w zakresie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych;
  • usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej.

> wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego na zakładanie przedsiębiorstw społecznych lub prowadzące do zatrudnienia oraz tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

Okres realizacji projektu od 01.10.2015 roku do 31.12.2018 roku.

 

Biura Realizatorów projektu:

LIDER/OPERATOR PROJEKTU

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

tel.: 23 697 06 76, 23 697 06 82

fax: 23 697 06 67

www.darsa.pl

e-mail: s.prokopowicz@darsa.pl, k.zakrzewska@darsa.pl

Biuro czynne:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

PARTNER PROJEKTU

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Adama Mickiewicza 21/23 pok. 305

10-508 Olsztyn

tel.: 89 526 43 66

fax: 89 533 84 05

www.wamacoop.pl

e-mail: wamacoop@wamacoop.pl

Biuro czynne:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30