Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny - Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – ROBOTY BUDOWLANE

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne funkcjonowania zamówień publicznych w zakresie udzielania zamówień na  roboty budowlane:
  1. Zmiany nowelizacyjne dotyczące robót budowlanych.
  2. Konkursy poza rygorem ustawy.
  3. Progi kwotowe stosowania ustawy.
 2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:
  1. Podstawowe definicje.
  2. Szacowanie wartości zamówienia, podstawowe kosztorysy.
 3. Umowy na roboty budowlane : wykonawcy / podwykonawcy / dalsi podwykonawcy:
  1. Charakterystyka umów o zamówienie publiczne w robotach budowlanych.
  2. Ustawowe i umowne klauzule umów na roboty budowlane.
  3. Klauzule społeczne w umowach na roboty budowlane.
  4. Zmiany treści umowy na roboty budowlane zgodnie z ustawą.
 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
  1. Warunki udziału w postępowaniu.
  2. Zmiany w zakresie warunków udziału w postępowaniu.
  3. Podmioty trzecie, podwykonawcy i ich rola w procesie zamówień publicznych.
  4. Kryterium wyboru oferty.
 5. Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane:
  1. Kosztorys inwestorski jako podstawa ustalenia wartości zamówienia.
  2. Wartość zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej w odniesieniu do planowanej wartości robót budowlanych.
  3. Wartość zamówienia w przypadku zastosowania prawa opcji w robotach budowlanych.
  4. Niedozwolony podział zamówienia w celu unikania stosowania ustawy.
  5. Wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku udzielania zamówień w częściach.

 Szkolenie adresowane do:

Szkolenie jest przygotowane dla pracowników firm działających w branży budowlanej oraz pracowników, którzy uczestniczą w procesie inwestycyjnym. Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie wiedzy, a także na rozwinięcie kompetencji w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych w praktyce.

Cel i metody szkolenia:

Celem jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi w zakresie zamówień publicznych. Metoda warsztatowa pozwoli na nabycie umiejętności praktycznych w ww. zakresie, natomiast wykład pozwala na ułożenie posiadanych informacji w przystępnej formie.

Termin szkolenia, cena:

30.05.2018 r. godz. 10:00 – 15:00 ,  360 zł netto w przypadku skierowania na szkolenie więcej niż  1 osoby, koszt udziału drugiej i kolejnej osoby wynosi 320 zł netto. 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 15a, 13-200 Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

Informacje o wykładowcy:

Iwona Pietrzak - Przedsiębiorca, doświadczony trener oraz wieloletni działacz na rzecz lokalnej społeczności. Pomysłodawca, trener i koordynator międzynarodowych projektów edukacyjno – kulturalnych. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kamienica 56 w Łodzi. Członek Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Nowoczesnej Edukacji, Kultury oraz Rewitalizacji przy Urzędzie Miasta Łodzi. Laureatka grantów udzielonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komisję Senacką oraz liczne fundacje. Certyfikowany arteteraputa, muzykoterapeuta i bajkoterapeuta. Posiada siedmioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników administracyjnych oraz kadry pedagogicznej w kraju i za granicą. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu: organizacji szkoleń, pozyskiwania funduszy projektowych i ich rozliczania, a także 7 letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych i ministerialnych w zakresie prawa o zamówieniach publicznych. W pracy stosuje metody wykorzystujące wiedzę psychologiczną i trenerską opartą o procesy zachodzące w mózgu, aby pogłębić proces uczenia się i zapamiętywania. Jako doświadczony trener wykorzystuje uwarunkowania neurologiczne do wprowadzania nowych treści rozwojowy w trakcie szkoleń.