Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

(ANALIZA FINANSOWA)

 

Program szkolenia:

 1. Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych.
 2. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:
  1. odbiorcy informacji z rachunkowości – czego mogą oczekiwać od rachunkowości/ finansów poszczególni „czytelnicy/użytkownicy” sprawozdań,
  2. różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb.
 3. Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych i ich rozumienia.
 4. Cele i rodzaje sprawozdań finansowych – czego można oczekiwać od sprawozdań finansowych? Wstęp do czytania sprawozdań finansowych.
 5. Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i co on przedstawia „niefinansiście”:
  1. istota i struktura sprawozdania,
  2. walory informacyjne i ograniczenia bilansu, jako przyczyna błędnych wniosków o sytuacji finansowej,
  3. klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze,
  4. istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście bilansu,
  5. istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.),
  6. zasady wyceny składników bilansu – obszar kreatywności w rachunkowości,
  7. analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie w bilansie,
  8. kreatywność w rachunkowości /w wymiarze księgowym i realnym.
 6. Zrozumieć rachunek zysków i strat – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on „niefinansiście”?
  1. jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy:
   • obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy,
   • mamy zysk, a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?
   • produkcja „idzie pełną parą”, a wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?
  2. czytanie rachunku zysków i strat,
  3. istota i analiza podstawowych wskaźników finansowych występujących w kontekście rachunku zysków i strat,
  4. różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym – wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny,
  5. różnice między wariantami (wady i zalety),
  6. częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,
 7. Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:
  1. istota i struktura sprawozdania – analiza skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
  2. analiza różnic między zyskiem a gotówką w firmie.

Termin szkolenia, cena:

Szkolenie planowane po zebraniu grupy. Cena szkolenia 240 zł netto.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali
Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 0666; 23 697 0686, fax: 23 697 0667


Informacje o wykładowcy:

Małgorzata Licznerska - biegły rewident, biegły sądowy, audytor wewnętrzny. W toku pracy zawodowej zajmowała się wszelkiego rodzaju działalnością finansową od bankowości po audyty i przekształcenia. 20 maja 2009 r. została wpisana do rejestru biegłych rewidentów co daje jej prawo do przeprowadzania audytów i badań sprawozdań finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rewizji finansowej i audytu oraz  praktyczną wiedzę w zakresie analizy finansowej i interpretacji sprawozdań finansowych. Wieloletnie doświadczenie na różnych stanowiskach w banku komercyjnym, jako członek zarządu dużej spółki, biegły rewident i audytor wewnętrzny jednostek finansów publicznych pozwolił jej zdobyć unikatową i interdyscyplinarną wiedzę o finansach, rachunkowości i księgowości jednostek budżetowych.