Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Pożyczki na Rozwój Turystyki  udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki – Nr 2/PPWT/12218/2018/V/DIF/144  oraz ze środków wkładu własnego wnoszonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w związku z realizacją Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka  finansowanego ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Pożyczka na rozwój turystyki

Dla kogo?

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających w Polsce Wschodniej w branży turystycznej i okołoturystycznej w ramach poszczególnych działów i grup PKD (sprawdź szczegóły)

Kwota

do 500 000 zł

Okres spłaty

do 7 lat

(84 miesięcy)

Oprocentowanie

zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis

lub na warunkach rynkowych

Karencja

do 6 miesięcy

(karencja dodatkowa: 6 miesięcy)

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Dla kogo?

Kwota, wkład własny

 • instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej w branży turystycznej i okołoturystycznej w ramach następujących działów i grup PKD:
   • 55 – Zakwaterowanie;
   • 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
   • 50.1 – Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
   • 50.3 – Transport wodny śródlądowy pasażerski;
   • 50.1 – Transport lotniczy pasażerski;
   • 52.23 – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
   • 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
   • 77.21 – Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
   • 79 – Działalność związana z turystyką;
   • 86 – Opieka zdrowotna;
   • 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
   • 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
   • 96.02 – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
   • 96.04 – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
   • 47 – Handel detaliczny;
   • 03.12 – Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
   • 10.52 – Produkcja lodów;
   • 10.86 – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
   • 16.29 – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
   • 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
   • 32 – Pozostała produkcja wyrobów;
   • 74.10 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 • wartość pożyczki na Rozwój Turystyki maksymalnie do 500 000 zł.

Wkład własny w koszcie realizowanego przedsięwzięcia: pożyczka może być udzielona bez udziału własnego MŚP lub z udziałem własnym wnoszonym w udokumentowanej formie finansowej lub rzeczowej.


Okres spłaty

Oprocentowanie,
opłaty, prowizje


Rozliczenie pożyczki

 • 84 miesiące (7 lat) maksymalny okres spłaty pożyczki od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki,
 • dopuszczalny maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • do dnia 31 grudnia 2020 roku na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy istnieje możliwość udzielenia karencji dodatkowej wynoszącej maksymalnie 6 miesięcy; następuje ona bezpośrednio po upływie określonego w umowie okresu karencji standardowej i rozpoczyna się nie później niż do 30 czerwca 2021r.; na wniosek pożyczkobiorcy okres karencji dodatkowej może wydłużyć maksymalny okres spłaty pożyczki.
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis – stałe i równe
  ½ stopy bazowej KE1, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki,
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis – stałe i równe
  ¼ stopy bazowej KE1, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, w przypadku:
  • pożyczki udzielonej MŚP na przedsięwzięcie mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
  • pożyczki udzielonej przedsiębiorstwu start-up (tj. działających nie dłużej niż 2 lata).
 • na warunkach rynkowych – stałe od 0,9% do 4,2% w stosunku rocznym.

  1 Wysokość stopy bazowej KE od dnia 01.03.2021 r. wynosi 0,15%.

  Oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

  Pośrednik Finansowy nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

  • wydatkowanie środków Pożyczki na Rozwój Turystyki musi zostać należycie udokumentowane przez Ostatecznego Odbiorcę w pełnej kwocie Jednostkowej Pożyczki w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu do 180 dni od dnia uruchomienia Pożyczki na Rozwój Turystyki, ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto przez przedsiębiorców ubiegającym się o finansowanie, niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT.


  Zatrudnienie

  Koszty kwalifikowane
  do finansowania


  Ograniczenia w finansowaniu

  • udzielenie pożyczki na Rozwój Turystyki powinno skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy (co powinno zostać potwierdzone przez Ostatecznego Odbiorcę poprzez złożenie oświadczeń o utworzonych miejscach pracy i okresie zatrudnienia, na etapie ubiegania się o wsparcie oraz po 24 miesiącach jego udzielenia) lub utrzymaniem miejsc pracy przez MŚP.
  • prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury),
  • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
   • przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej),
   • przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu/nieruchomości (maksymalny udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%),w ramach inwestycji konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi mających związek z gruntem/nieruchomością,
   • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:
    • nowy lub używany środek transportu (nie starszy niż 5 – lat), z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczony do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej,
    • wyłącznie przez MSP prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej oraz posiadające na na tym terenie siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
  • jako element przedsięwzięć, może dotyczyć wydatków  związanych z:
   • wykorzystywaniem technik informacyjno-komunikacyjnych,
   • bieżącą/obrotową działalnością,
   • promocją i reklamą, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.
  • do dnia 31.12.2020r. pożyczka może zostać udzielona z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego.

  Pożyczki na Rozwój Turystyki nie może być udzielona na:

  • pokrycie wydatków poniesionych przez Ostatecznego Odbiorcę przed dniem otrzymania wsparcia, tzn. wydatków za które zapłata nastąpiła przed dniem udzielenia pożyczki,
  • finansowanie działalność polegającej na:
   • promocji turystycznej;
   • rewitalizacji przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich);
   • organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, festiwale, koncerty, targi, itp.,
  • przedsięwzięcia których celem jest pokrywanie wyłącznie bieżącej/ obrotowej działalności Ostatecznego Odbiorcy /nie dotyczy do dnia 31.12.2020r./,
  • finansowanie w całości lub części wydatków pokrytych uprzednio ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
  • finansowanie w całości lub części wydatków planowanych do zrefundowania ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
  • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
  • finansowanie spłat zobowiązań publiczno – prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 
  • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.


  Rodzaje zabezpieczeń


  Załączniki

  • weksel in blanco Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla
  • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej,
  • gwarancja banku mającego siedzibę w kraju,
  • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,
  • zastaw rejestrowy,
  • przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
  • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,
  • notarialne poddanie się egzekucji,
  • hipoteka na:
   • prawie własności nieruchomości,
   • prawie współwłasności nieruchomości,
   • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
   • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku.
  • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez Kodeks Cywilny.

  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

  0
  Kwota udzielonych pożyczek (w PLN)
  0
  Liczba udzielonych pożyczek

  W celu ubiegania się o pożyczkę, zapraszamy do kontaktu

  Punkt Pożyczkowy w Działdowie

  Ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

  tel. (23) 697 06 68
  tel. (23) 697 06 83

  e-mail: pozyczki@darsa.pl

  Punkt Pożyczkowy w Szczytnie

  Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13, 12-100 Szczytno

  tel. 571 293 195

  e-mail: pozyczki@darsa.pl

  Punkt Pożyczkowy w Ełku
  Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu

  Ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 lok. 2, 19-300 Ełk

  tel. 572 222 050

  e-mail: biuro@fundacjawnb.org.pl