Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny - Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

Kontrola zarządcza a RODO

 

Program szkolenia:

 1. Kontrola zarządcza jako styl kierowania i zawiadywanie jednostką sektora finansów publicznych, integrującego pozostałe narzędzia tzw. nowego zarządzania publicznego (budżet zadaniowy, zarządzanie procesowe, zarządzanie jakością).
 2. Kontrola zarządcza a złożenie podpisu zawieranych umów przez kierowników jednostek – kto powinien podpisywać i na jakiej podstawie? Kontrola wstępna a kontrola zarządcza różnica i styczne.
 3. Progresywne wyzwania stojące przed kulturą organizacyjną i administracją współczesnej organizacji, w tym jednostki sektora finansów publicznych.
 4. Kontrola zarządcza, a przepisy dotyczące prowadzenia Centrum Usług Wspólnych od 2018r.  (w tym nowe przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont obowiązującego od dnia 14 stycznia 2018r).
 5. Ocena jakości narzędzi zarządzania jednostką.
 6. Kontrola zarządcza jako jeden ze sposobów wdrażania zasad kultury organizacyjnej jednostki.
 7. Budowanie wizerunku szefa  jednostki administracyjnej o wyznaczaniu celów czyli o niezbędnym warunku budowania systemu kontroli zarządczej w organizacji.
 8. Jakie środowisko wewnętrzne, zasoby sprzyjające efektywności kontroli.
 9. Prawne podstawy kontroli zarządczej a standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wytyczne ministerialne.
 10. Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej.
 11. Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki: przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień.
 12. Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów (warsztaty): określenie celu istnienia jednostki (misji), system określania i wyznaczania celów i zadań jednostki.
 13. Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem (warsztaty): identyfikacja ryzyka na poziomie jednostki, działów lub procesów, analiza ryzyka pod względem przyczyn, skutków i częstotliwości wystąpienia, wybór reakcji na ryzyko a monitorowanie ryzykiem i efektywności podejmowanych działań, sprawozdawczość z procesu zarządzania ryzykiem, zarządzanie ryzykiem jako narzędzie rozwiązywania problemów.
 14. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko: dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, w tym sprawozdawczość (warsztaty), sprawowanie nadzoru, ciągłość działalności, ochrona zasobów, szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych obejmujące m.in. rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie (autoryzację) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, podział kluczowych obowiązków, weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji, mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
 15. Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji: pozyskiwanie i weryfikacja bieżących informacji, komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna.
 16. Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny: system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań, ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki (samoocena warsztaty), ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego, źródła informacji o stanie kontroli zarządczej.
 17. Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej: na poziomie kontroli jednostki sektora finansów publicznych (tzw. I poziom kontroli dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych), na poziomie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego (tzw. II poziom kontroli).
 18. Proces realizacji kontroli zarządczej: obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników, dokumentacja kontroli zarządczej (procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne), oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, sposoby ujęcia kontroli zarządczej w regulaminie organizacyjnym jednostki i innych aktach kierownictwa wewnętrznego. Etapy realizacji KZ w danym roku licząc od dnia uczestnictwa w szkoleniu.
 19. Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO): najczęstsze błędy w zakresie kontroli zarządczej (wewnętrznej), typowe zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli zarządczej.
 20. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
 21. Nowe perspektywy kontroli zarządczej w kontekście Krajowych Ram Interoperacyjności, zmian w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
 22. Zmiany od 25 maja 2018r. na tle wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w kontekście procesów kontroli zarządczej.
 23. Międzynarodowe standardy kontroli zarządczej.

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie skierowane jest do osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce. Szkolenie adresowane jest więc do kierownictwa, głównych księgowych, audytorów wewnętrznych i kontrolerów oraz pozostałych pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową i procedury kontrolne w instytucji, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.


Cel i metody szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych z uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO).

 Termin szkolenia, cena:

2.10.2018 r. godz. 10:00 – 15:00 ,  390 zł netto w przypadku skierowania na szkolenie więcej niż 1 osoby, koszt udziału drugiej i kolejnej osoby wynosi 351 zł netto.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 15a, 13-200 Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

 Informacje o wykładowcy:

Grażyna Nowicka  -  posiada bardzo wysokie kompetencje interpersonalne, rozległą wiedzę i wyjątkowo atrakcyjny sposób angażuje uczestników w zajęcia. Jest certyfikowanym trenerem ICF ACC, międzynarodowym coach metody Points of You®, doradcą zawodowym i konsultantem rozwoju biznesu. Posiada również liczne certyfikaty ze szkoleń dotyczących  pogłębianiu umiejętności z zakresu coachingu. Jako Coach specjalizuje się we wspieraniu w osiąganiu celów osobistych i zawodowych wzmacniając klarowność wizji, poczucie własnej wartości i pewności siebie osoby coachowanej. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi m.in. takie projekty jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi gdzie uzyskała tytuł Menadżera. Prowadzi również szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, metody przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, ocen pracowniczych oraz zarządzania kompetencjami. Jako trener szkoliła pracowników/grupy wszystkich szczebli. Posiada długoletnią praktykę zawodową i trenerską, ponad 12 000 godzin zrealizowanych na sali szkoleniowej i warsztatów oraz ponad 500 godzin doradztwa. Od 2009 r. angażuje się różne projekty współfinansowane przez Unię Europejską między innymi: Europejski Fundusz Społeczny na różnych stanowiskach, takich jak: menadżer, trener, doradca, ekspert. Realizowała projekty dla firm z  branż m.in.: media, ubezpieczenia, telekomunikacja, energetyka, przemysł, administracja publiczna. Uczestnicy zajęć szczególnie doceniają u Grażyny Nowickiej to, że dzieli się swoimi doświadczeniami zawodowymi, zarówno negatywnymi jak i pozytywnymi, dzięki czemu nie czują się odosobnieni w przekonaniu, że budowania własnych kompetencji zawodowych to długa i czasami wyboista droga, na której nie ma ścieżki na skróty. Grażyna posiada szczególny talent do rozpoznawania potencjału i talentów u ludzi, dzięki czemu wspiera ich w budowaniu satysfakcjonującej kariery zawodowej.

Uwielbia literaturę rosyjską oraz muzykę ortodoksyjną. Interesuje się inteligencją emocjonalna, która pomaga jej lepiej rozumieć zawiłości ludzkich emocji.