„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

 

NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Pożyczki są udzielane w ramach:

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

w oparciu o Umowę Operacyjną - Pożyczka Globalna nr 2/PG/POPW/2013/09 zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Beneficjentem Projektu "Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej" w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 a Działdowską Agencją Rozwoju S.A. jako Pośrednikiem Finansowym.

dla kogo:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą
zarejestrowani, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie obszaru Polski Wschodniej

kwota: maksymalna kwota pożyczki 100 000zł

oprocentowanie:

 • stałe 0% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • stałe od 3,5% do 6,8% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych

okres spłaty: maksymalny okres finansowania 5 lat, dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 3 miesiące, a w szczególnych przypadkach 6 miesięcy

koszty kwalifikowane do finansowania ze środków z pożyczki: są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto/netto (w zależności od sposobu rozliczania) na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe zgodnie z zapisami pkt 3.2.6-3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dn. 8 lutego 2012 r.

pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

rozliczenie pożyczki: pożyczkę należy wykorzystać zgodnie z celem na który została udzielona i udokumentować wydatki, tzn. przedstawić dokumenty zakupu w terminie 30 dni od daty uruchomienia

rodzaje zabezpieczeń:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych
 • poręczenie funduszu poręczeniowego
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
 • hipoteka na nieruchomości w postaci aktu notarialnego
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
 • inne dopuszczone przez kodeks cywilny akceptowane przez DAR S.A.

załączniki do pobrania /wnioskowanie o pożyczkę/: