Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza

KONKURS ZAMKNIĘTY

 w ramach rundy konkursowej nr I i II  na składanie

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 20.11.2017r. do 31.03.2018r.

w godzinach 7.30-15.30

Miejsce składania wniosków:

FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W DZIAŁDOWIE,

ul. Władysława Jagiełły 15,
13 - 200 Działdowo

Wsparcie ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu uzyskania stabilności funkcjonowania i przygotowanie do w pełni samodzielnego funkcjonowania poprzez pokrycie niezbędnych opłat, w ramach katalogu wydatków wymienionych w § 10 pkt 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych. 

Wymagane dokumenty:

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który złoży prawidłowo sporządzony komplet dokumentów tj.:

  1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - Załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
  3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis - Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
  4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów - Załącznik nr 22 do Regulaminu przyznawania środków finansowych / - pobierz plik /
  5. Kopię dokumentu/ów poświadczającego/ych zgłoszenie pracownika/ów do ubezpieczenia w ZUS (z potwierdzeniem wpływu do ZUS)
  6. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu/ów będącego/ych podstawą zatrudnienia pracownika/ów przez przedsiębiorstwo społeczne (np. umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę)

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami należy przygotować w formie papierowej, w jednym egzemplarzu. Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”.

Procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego odbywała się będzie zgodnie z § 10 Regulaminu przyznawania środków finansowych.  

Dodano: 21-11-2017