Wykaz wniosków złożonych w ramach II rundy konkursowej o przyznanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla nowo powstałych lub istniejących przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej dążących do przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne, które zostały rozpatrzone w trakcie oceny merytorycznej.

Informujemy, iż pozytywna ocena wniosku nie jest równoznaczna z udzieleniem dotacji. Na chwilę obecną pula środków jaką dysponujemy w ramach projektu nie jest wystarczająca dla poszczególnych grup podmiotów, które uzyskały decyzję pozytywną. W związku z powyższym Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jako Lider projektu wystąpiła do Instytucji Zarządzającej RPO WiM z zapytaniem. 

Lista rankingowa wskazująca jednoznacznie Wnioski, które zostały zakwalifikowane i otrzymają wsparcie finansowe – w postaci jednorazowych dotacji inwestycyjnych zostanie zamieszczona niezwłocznie po uzyskaniu stosownej odpowiedzi w przedmiocie sprawy z Instytucji Zarządzającej RPO WiM.

  - zobacz listę wniosków 

Dodano: 06-11-2017