Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza

KONKURS ZAMKNIĘTY

 w ramach rundy konkursowej nr I wraz z naborem uzupełniającym, na składanie

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Wsparcie pomostowe może być udzielone podmiotom ekonomii społecznej, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach I rundy konkursowej wraz z naborem uzupełniającym.

Wsparcie ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu uzyskania stabilności funkcjonowania i przygotowanie do w pełni samodzielnego funkcjonowania poprzez pokrycie niezbędnych opłat, w ramach katalogu wydatków wymienionych w § 10 pkt 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych.  

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

  Termin składania wniosków: od 15.09.2017r. do 30.11.2017r.

 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać bezpośrednio do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”;
  8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w par. 10 ust. 6 odpowiednio pkt. a, b, c, d, e Regulaminu przyznawania środków finansowych.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych);
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych);
  3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych);
  4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów – (Załącznik nr 22 do Regulaminu przyznawania środków finansowych);
  5. kopię dokumentu/ów poświadczającego/ych zgłoszenie pracownika/ów do ubezpieczenia w ZUS (z potwierdzeniem wpływu do ZUS);
  6. kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umów potwierdzających zatrudnienie poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie społecznym (np. umowa o pracę, spółdzielcza umowa o pracę).

 

Dodano: 15-09-2017