Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

wraz ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza

KONKURS ZAMKNIĘTY

 w ramach rundy konkursowej nr II

na składanie

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO – JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowanego w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 Termin składania wniosków: od 19.07.2017r. do 31.08.2017r.

 

 1. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej należy składać bezpośrednio do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającej wersję dokumentów word i skan (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2a lub 2b oraz Załącznik nr 4). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”;
  8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w par. 7 ust. 3 odpowiednio pkt. 1, 2, 3, 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

 

 1. Załączniki do pobrania:

 - pobierz załączniki dla Nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych - dotyczy osób fizycznych

 - pobierz załączniki dla Nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych -dotyczy osób prawnych

 - pobierz załączniki dla Istniejących przedsiębiorstw społecznych

 - pobierz załączniki dla Podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne

 - pobierz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych

Dodano: 19-07-2017