LISTA RANKINGOWA

Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w nowo utworzonych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych lub w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych  w przedsiębiorstwa społeczne - I runda konkursowa wraz z naborem uzupełniającym

 

Komisja Oceny Wniosków w ramach I rundy konkursowej wraz z naborem uzupełniającym, przyznała jednorazową dotację inwestycyjną dla 9 podmiotów na łączną kwotę: 935 400,00 zł.

  - zobacz listę rankingową

Ponadto informujemy, iż Komisja Oceny Wniosków odstąpiła od oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z uwagi na brak możliwości dokonania rzetelnej i pełnej oceny. Ustalono, iż na obecnym etapie realizacji projektu, przyznawania jednorazowych dotacji inwestycyjnych a przed zawiązaniem prawnym podmiotów a zwłaszcza  przed zatrudnieniem osób dotacyjnych wskazanych we wnioskach, nie możliwe jest przekazanie do Operatora informacji z zakresu potwierdzenia wymogu dotyczącego zatrudnienia poszczególnych osób.

 

W związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie ogłoszony Konkurs zamknięty w ramach rundy I konkursowej wraz z naborem uzupełniającym na składanie wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodano: 25-06-2017