Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Aktualności

KONKURS ZAMKNIĘTY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO – JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie realizowany w partnerstwie przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP ogłasza KONKURS ZAMKNIĘTY w ramach rundy konkursowej nr III WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINASNOWEGO – JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ dla istniejących przedsiębiorstw społecznych w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Dostępna pula środków: 96 000 zł (4 jednorazowe dotacje inwestycyjne)

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 06.07.2018r. do 16.07.2018r. godz. 10:00.
 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej należy składać bezpośrednio do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 – 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Ostateczny termin złożenia wniosków 16.07.2018 r. godz. 10:00.
  3. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającej wersję dokumentów word i skan (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2b oraz Załącznik nr 4). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
  4. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  5. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
  6. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
  7. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  8. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str… do str… , podpis”.
  9. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, nie wypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  10. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  11. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  12. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej zawarte są w Regulaminie przyznawania środków finansowych.
  13. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w par. 7 ust. 3 pkt. 3, Regulaminu przyznawania środków finansowych.
 3. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

>>> Załączniki dla Istniejących przedsiębiorstw społecznych

>>> Regulamin Przyznawania Środków Finansowych

Dodano: 06-07-2020