Od jakiej wartości używanego środka trwałego jest potrzebna wycena dokonana przez rzeczoznawcę? I co to są te „inne możliwości wyceny” ? – w dalszym ciągu nie wiem w jaki inny sposób mogę potwierdzić wartość takiego środka.

Zgodnie z zapisami Rozdziału VI pkt. 10:

„Zakup używanych środków trwałych jest możliwy pod warunkiem przedstawienia przez Beneficjenta oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do regulaminu, o tym, że:

  1. środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy,
  2. cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
  3. w okresie 7 lat poprzedzających zakupienie przez Beneficjenta pomocy  (w przypadku nieruchomości 10 lat) środek trwały nie został zakupiony  z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie takie musi być podpisane przez zbywcę/sprzedającego.
  4. dostarczony zostanie dokument potwierdzający opłatę PCC – podatku od czynności cywilno - prawnych (w przypadku zakupu od osób fizycznych środków używanych przewyższających kwotę 1000 zł). Jeżeli cena nabycia używanego środka trwałego będzie wyższa niż jego wartość rynkowa ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę, różnica między ceną nabycia a wartością rynkową nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. Koszt wyceny przez rzeczoznawcę nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i ponosi go podmiot ubiegający się o dotację.

Wyceny przez rzeczoznawcę dokonuje się w sytuacji braku innych możliwości pozwalających określić cenę rynkową danego zakupu.

  • W związku z powyższymi zapisami: nie ma określonej kwoty, od jakiej zakupiony używany środek trwały powinien być wyceniony przez rzeczoznawcę. Jest jednak zapis, iż takiej wyceny (przez rzeczoznawcę) dokonuje się w sytuacji braku innych możliwości pozwalających określić cenę rynkową danego zakupu.
  • Inną możliwością wyceny jest np. szacowanie rynkowych cen produktów.  – tj. w oparciu o najkorzystniejszą cenę rynkową pozyskaną z ogólnie dostępnych źródeł np. internet, foldery, ulotki (3 ceny) lub pozyskaną poprzez wysłanie zapytania o cenę do potencjalnego wykonawcy (3 zapytania).
  • Jeśli zakupów środków używanych dokonujemy od osób fizycznych- to w sytuacji, gdy kwota takiego zakupu przewyższa 1 000,00 należy dostarczyć dokument potwierdzający poniesienie opłaty PCC.