OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY

Ze wsparcia Ośrodka mogą korzystać osoby zamieszkujące powiat działdowski, nidzicki, nowomiejski lub szczycieński, będące w wieku 15-64 lata zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

OWES świadczy usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych, w tym m.in.

  • Wspieranie tworzenia grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie doradcze
  • Udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach inkubatorów przedsiębiorczości społecznej
  • Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze es lub przystąpienia do istniejących ps, w tym szkolenia branżowe i zawodowe
  • Doradztwo indywidualne i grupowe, specjalistyczne i biznesowe w zakresie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
  • Usługi prawne, księgowe i marketingowe dla pes
  • Prowadzenie badań nisz rynkowych
  • Wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. es i tworzenia lokalnych paktów na rzecz es
  • Warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie młodzieżowych inicjatyw es
  • Animacja środowisk lokalnych w zakresie tworzenia i rozwoju inicjatyw oraz partnerstw lokalnych na rzecz es
  • Rozwój Warmińsko-Mazurskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych  „Prometeusz”

OWES udziela dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia oraz na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

O bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej) mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne (osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym) jak i prawne (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp.). Wysokość dotacji na jedną uprawnioną osobę wynosi ok. 24 tys. zł, a więc na jedną nową spółdzielnię socjalną może to być aż do 120 tys. zł. Po uruchomieniu przedsiębiorstwa społecznego będzie możliwość uzyskania aż do 12 miesięcy wsparcia pomostowego.

O bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe na powstawanie nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej będą mogły ubiegać się także funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe. W przypadku tych drugich, warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest chęć przekształcenia organizacji w przedsiębiorstwo społecznej (jego ekonomizacja) lub już prowadzenie przez ngo działalności gospodarczej albo odpłatnej statutowej. Dotacje w wysokości ok. 24 tys. zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości ok. 1850 zł miesięcznie przez pół roku mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy. Przedsiębiorstwo społeczne, które otrzyma wsparcie finansowe zobligowane będzie do zatrudnienia osób, na które przyznana została dotacja, przez minimum rok, na co najmniej pół etatu.

Okres realizacji: październik 2015 – grudzień 2018

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Wartość projektu: 9 372 553,76 zł, w tym dofinansowanie z UE: 9 082 578,76 zł

Konkurs na dofinansowanie OWES ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.